Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

Bismillahirrahmanirrahim

D襤L

 "Biz o insana iki g繹z, bir dil ve iki kulak vermedik mi?" (Beled, 9)

 

Bu ayeti Kerimeden de anla覺ld覺覺 gibi Allah-u Teala'n覺n insana l羹tfettii en b羹y羹k nimetlerden birisi de dil ve konuma nimetidir. Bu nimetin 繹nemini ancak ondan mahrum olan kimselerin zorluk ve 覺st覺rab覺n覺 g繹rd羹羹m羹z zaman anlar覺z. Evet dier nimetler gibi bu nimetin de 羹kr羹n羹 yerine getirmeliyiz. 襤lahi nimetlerin 羹kr羹 onlar覺 Allah-u Teala'n覺n istei ve r覺zas覺 dorultusunda  kullanmakla olur. Dil nimetinin 羹kr羹n羹 de ancak onu Allah'覺n raz覺 olduu ekilde kullan覺p raz覺 olmad覺覺 eylerden korumakt覺r. Evet dil v羹cudumuzun k羹癟羹k bir organ覺  olmas覺na ramen 癟ok b羹y羹k iler ger癟ekletirebilir. Hem yapt覺覺 itaatler b羹y羹kt羹r; hem de g羹nahlar. Biz bu derste hadis-i eriflere dayanarak dilin 繹nemi ve insan hayat覺ndaki rol羹 ve daha sonra da dil vas覺tas覺yla yap覺lan sevap ve g羹nahlar覺 s覺ralayaca覺z.

 

Hz. Emir-羹l Mu'minin Ali (a.s) 繹yle buyurmutur: "Dil insan覺n 繹l癟羹s羹d羹r."

Yani insan覺n ne olduu diliyle 繹l癟羹l羹r. Dil insan覺n ahsiyetini ortaya koyar. Nitekim Hz. Ali (a.s) dier bir hadiste: "襤nsan, dilinin alt覺nda gizlidir." buyurmaktad覺r. Yine 繹yle buyuruyor: "Dil akl覺n terc羹man覺 ve 繹l癟羹s羹d羹r." Dile gelen eylerle insan覺n akl覺 繹l癟羹l羹r.

 

Resul-i Ekrem (s.a.a) ise 繹yle buyurmaktad覺r: "Kiinin g羹zellii dilidir."

 

襤mam Bak覺r (a.s) ise dilin insan hayat覺ndaki 繹nemini 繹yle beyanetmektedir: "Hi癟 羹phesiz bu dil, her hay覺r ve errin anahtar覺d覺r. Mu'mine yak覺an alt覺n ve g羹m羹羹 m羹h羹rleyip koruduu gibi, dilini de m羹h羹rleyip gereksiz ve g羹nah olan eylerden korumas覺d覺r."

 

Resul-i Ekrem (s.a.a) ise u c羹mlelerle dilin 繹nemini beyan etmektedir:

"Bir kulun kalbi doru olmad覺k癟a, iman覺 doru olmaz; dili doru olmad覺k癟a da kalbi doru olmaz."

Yani kalp ve dil yamulur ve g羹nahlara bula覺rsa, insan覺n iman覺n覺 da yamultur ve Allah korusun insan覺 isyanlara ve sap覺kl覺klara s羹r羹kler.

 

Yine Efendimiz (s.a.a) 繹yle buyurmaktad覺r: "襤nsan olu sabahlad覺覺nda, b羹t羹n organlar覺 diline hitaben 繹yle derler: Ey dil bizim hakk覺m覺zda Allah'tan kork; zira bizim durumumuz sana bal覺d覺r; sen doru olursan biz de doru oluruz; sen yamulursan biz de yamuluruz."

 Evet insan hayat覺nda b繹ylesine 繹nemli olan bir organ hakk覺nda son derece dikkatli ve titiz davranmal覺y覺z. Zira saadet ve mutluluumuz, b羹y羹k 繹l癟羹de bu organ覺m覺z覺n kontrol羹ne bal覺d覺r. Nitekim Peygamber efendimiz 繹yle buyurmaktad覺r:

"襤nsan覺n selameti dilini korumas覺ndad覺r veya insan dilini korumad覺覺 m羹ddet癟e  g羹nahlardan korunamaz."

 

襤mam Sad覺k (a.s) 繹yle buyurmaktad覺r: "Mu'minin kurtuluu, dilini korumas覺ndad覺r."

 

Emir-羹l Mu'minin Ali (a.s) bir hadiste mu'min ile m羹naf覺覺n fark覺n覺 繹yle beyan etmektedir: "Mu'minin dili, kalbinin arkas覺ndad覺r; m羹naf覺覺n kalbi ise dilinin arkas覺ndad覺r; zira mu'min kimse konumak istedii zaman, konuaca覺 eyi i癟erisinde d羹羹n羹r; iyi ve hay覺rl覺 bir ey olursa, onu a癟覺klar; ama k繹t羹 bir ey olduunda ise onu sakl覺 tutar, konumaz. M羹naf覺k ise diline gelen her eyi konuur; hem lehine olan eyi anlat覺r hem de aleyhine."

 

Bir baka hadiste Hz. Ali (a.s) ak覺ll覺 ve ahma覺n fark覺n覺 繹yle izahetmektedir: "Ak覺ll覺 insan覺n dili, kalbinin arkas覺ndad覺r; 繹nce d羹羹n羹r sonra konuur; ahma覺n kalbi ise dilinin arkas覺ndad覺r; 繹nce konuur, sonra d羹羹n羹r."

 

 

D襤L襤N 襤NSAN ZER襤NDEK襤 HAKKI

 

襤mam Zeynel Abidin (a.s): "Hukuk Risalesi"nde dilin haklar覺n覺 繹yle beyan etmektedir:  "Dilin hakk覺 onu k繹t羹 s繹zler s繹ylemekten al覺koyarak deer vermek, hay覺r eylere al覺t覺rmak, faydas覺z s繹zler s繹ylememek  ve insanlara iyilik yap覺p  onlar hakk覺nda iyi konumakt覺r."

 

Hz. Ali (a.s) insan覺n deer kazan覺p kaybetmesini dile balayarak 繹ylebuyuruyor: "Dilini koruyan-kontrol eden bir kimse, kendi nefsine deer vermitir."  Zira insan覺 癟ou zaman bu d羹nyada kendi dili rezil eder ve ahirette de azaba d羹er k覺lar. 襤te bu y羹zden baka bir hadiste Hz.Ali (a.s) 繹yle buyuruyor: "Kim dilini korursa, Allah da onun ay覺p ve kusurunu 繹rter."

 

Yine Hz. Ali (a.s): "Dilin kaymas覺 ve sapmas覺, en iddetli helakt覺r."

 

Resul-i Ekrem (s.a.a) ise 繹yle buyuruyor: "襤nsanin belas覺 dilindedir."

 

Hz. Ali (a.s) den 繹yle nakledilmitir. "Nice dil var ki insan覺n can覺n覺 al覺r." Yine 繹yle buyuruyor: "Bilin ki dil kuduz bir k繹pektir; serbest b覺rak覺rsan, 覺s覺r覺r."

 

襤mam Sad覺k'tan (a.s) 繹yle nakledilmitir: "Allah bir kulun rezil ve perian olmas覺n覺 dilerse, onu rezil edecek kusur ve ay覺plar覺 diline d繹ker.

 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "襤nsan覺n hata ve g羹nahlar覺n覺n en 癟ou dilinden kaynaklan覺r."

 

襤mam Kaz覺m (a.s):"Dilini korursan, izzet sahibi olursun..."

 

Hz. Ali (a.s): "Dilinden daha 癟ok hapsedilmeyi hak eden bir ey yoktur."

 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "K覺yamet g羹n羹nde dilin kazand覺覺 eylerden baka bir ey mi insanlar覺 cehenneme g繹t羹recek?!"

Yine 繹yle buyurmutur: "ok konuan kimsenin hatas覺 癟ok olur; hatas覺 癟ok olan覺n g羹nah覺 癟ok olur; g羹nahlar覺 癟ok olan cehenneme lay覺k olur."

 

襤mam Sad覺k (a.s),  Hz. Lokman'覺n oluna 繹yle dediini nakletmitir:

"Olum, konumak g羹m羹 ise, susma da hi癟 羹phesiz alt覺nd覺r."

 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "ok suskunluk eytan覺 insandan uzaklat覺r覺r ve dinin hususunda sana yard覺mc覺 olur."

 

襤mam R覺za (a.s): "Sukut etmek-az konumak, hikmet kap覺lar覺ndan biridir. Susmak muhabbete vesile olur;  susmak her hayr覺n k覺lavuzudur."

 

Hz. Ali (a.s): "Susmay覺 terk etme; zira onun en az faydas覺 selamettir."

 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "Susan birini g繹rd羹羹nde, ona yakla覺n; zira o hikmet verir."

 

Hz. Ali (a.s): "Bir insan s繹yledii s繹zlerin de amelinin bir par癟as覺 olduunu bilirse,  buna daima dikkat ederse, faydal覺 olan eylerin d覺覺nda az konuurdu."

 

Yine 繹yle buyurmutur: "Bilmediin eyi konuma; hatta her bildiini de konuma; zira Allah-u Teala senin her organ覺na bir 癟ok g繹revler y羹klemitir ki k覺yamet g羹n羹nde onlardan hesap soracak ."

 

Hz. Ali (a.s): "Allah-u Teala bir kulun maslahat覺n覺 istedii zaman, ona az konumay覺, az yemeyi, az uyumay覺 ilham eder."

 

BAZEN SUSMAK DE襤L

 KONUMAK GEREK襤R

 

Evet bazen susmak yerine insan覺n g繹revi konumakt覺r. Evet konumak her zaman k繹t羹 deildir. Bo eylerden konumak, g羹nah eylerden sak覺nman覺n yan覺 s覺ra, bazen de hakk覺 s繹ylemek, emri bil maruf ve neyi emil m羹nker etmek, mazluma yard覺mc覺 olmak, bakalar覺na teblide bulunup iyileri ve dorular覺 s繹ylemek, ibadet etmek, zikir s繹ylemek, mu'min kardelerin g繹nl羹n羹 ho etmek gibi baz覺s覺 farz baz覺s覺 da m羹stehap olan konumalar da vard覺r. Birka癟 hadiste bu konu hakk覺nda aktararak son vermek istiyoruz.

 

Hz. Ali (a.s): "Hikmetli s繹zleri s繹ylemekten 癟ekinip susmakta bir hay覺r olmad覺覺 gibi, bilgisiz konumakta da bir hay覺r yoktur."

 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "Alim olan ilmi 羹zere susmamal覺d覺r; onu bilmeyenlere 繹retmelidir; cahil olan da cahillii 羹zerine susmamal覺d覺r; bilmediini sorup 繹renmelidir. Zira Allah-u Teala  繹yle buyuruyor: "Bilmiyorsan覺z, zikir ehline sorun 繹renin"

 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "Hakk覺 s繹ylemekten 癟ekinip susan kimse, dilsiz eytand覺r."

 

襤mam Zeyn-羹l Abidin (a.s): "Hak 羹zerine konumak, bat覺l 羹zerine susmaktan iyidir."

 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kii Allah'覺n raz覺 olduu bir s繹z羹 s繹yler; fakat onun nereye kadar varaca覺n覺 d羹羹nmez; ama Allah o s繹z羹n sevab覺n覺 k覺yamet g羹n羹ne kadar ondan yararlan覺ld覺覺 m羹ddet癟e onun i癟in yazar. Birisi de Allah'覺n gazap ettii ve sevmedii bir eyi s繹yler ve nereye kadar varaca覺n覺 d羹羹nmez; ama Allah o s繹z羹n  vebalini k覺yamet g羹n羹ne kadar, ona amel edildii m羹ddet癟e onun i癟in yazar."

 

Hz. Ali (a.s): "Allah'覺n yaratt覺覺 en g羹zel ey nedir?" diye sorulduunda, "S繹zd羹r" buyurdu. "Allah'覺n yaratt覺覺 en 癟irkin ey nedir?" diye sorulunca da yine "S繹zd羹r" buyurarak ekledi:  "Y羹zleri aartan da s繹zd羹r, karartan da."

襤mam Zeyn-羹l Abidin (a.s): "G羹zel s繹z mal覺 癟oalt覺r; r覺zk覺 bollat覺r覺r; eceli unutturur; insan覺 akrabalara 癟oluk 癟ocua sevdirir ve insan覺 cennete sokar."

Evet isteyen dille en iyi ibadetleri, iyilikleri yapar; Allah'覺n r覺zas覺n覺 kazan覺r; isteyen de dille en b羹y羹k g羹nahlar覺 ve k繹t羹l羹kleri ileyip Allah'覺n kahr-u gazab覺n覺 elde eder."

Allah-u Teala bu ilahi nimetten en iyi ekilde istifade edip d羹nya ve ahiret mutluluunu kazanmaya muvaffak k覺ls覺n.

Son olarak aa覺da kar覺l覺kl覺 olarak dilin sevap ve g羹nahlar覺n覺 a癟覺klamaya 癟al覺aca覺z.

 

Dilin Sevaplar覺:

 

1-       Dille Allah'a ibadet ediyoruz.

2-       Kur'an okuyoruz; Allah'覺 zikrediyoruz.

3-       Marufa emir ve m羹nkerden nehyediyoruz.

4-       Din, namus ve vatan覺m覺z覺 savunuyoruz.

5-       Dille zalimlere feryat edip mazlumlar覺 savunuyoruz.

6-       Kalpleri birbirine yak覺nlat覺r覺p sevgi, samimiyet balar覺n覺 salamlat覺r覺yoruz.

7-       襤nsanlar覺 hidayet edip iyilikleri tan覺t覺yoruz.

8-       Ezan okuyor, zikir ediyoruz; Allah'覺n dinini savunuyoruz; mu'minlerin aleyhine s繹ylenen s繹zlerde onlar覺 savunuyoruz.

9-       Kalpleri kazan覺yor, g繹n羹lleri sevindiriyoruz.

10-    Allah'a 羹krediyor, ona minnettarl覺覺m覺z覺 dile getiriyoruz.

11-   Ger癟ekleri olduu gibi aktar覺yoruz.

 

 

Dilin g羹nahlar覺:

 

1-       Dille tautlar覺 ve Allah d羹manlar覺n覺 medhediyoruz.

2-       Bat覺l, sa癟ma s繹zler s繹yl羹yoruz.

3-       M羹nkere emir ve maruftan nehyediyoruz.

4-       Ecnebiler, din d羹manlar覺 ve kafirlerin lehine konuup tebli ediyoruz.

5-       Mazlumu tahkir, zalimi tevik ediyoruz.

6-       S繹z ta覺makla, k羹f羹r ve benzeri eylerle g繹n羹llere kin ve d羹manl覺k ekiyoruz.

7-       襤nsanlar覺 doru yoldan sapt覺r覺p kendi heva ve heveslerimize esir ediyoruz.

8-       G覺ybet ediyor, b羹htanlara yelteniyoruz.

9-       Kalpleri k覺r覺p m羹minleri haks覺z yere 羹z羹yoruz.

10-    Allah'a isyan ediyor, nank繹rl羹k yap覺yoruz. Ba覺m覺za gelenlerden dolay覺 ikayet ediyoruz.

11-    Ger癟ekleri tahrif ediyoruz.

 

Dua:

Ya Rabbi, her eyde senin r覺zan dorultusunda hareket edip eytan覺n ve nefsimizin vesvese ve errinden uzak kalmay覺 bize nasip eyle.

 Allah'覺m, bizlere d羹nya ve ahiret mutluluu nasip eyle.

Allah'覺m, kendi sevgini, Peygamberlerinin sevgisini, Ehl-i Beyt sevgisini, bizde g羹nden g羹ne 癟oalt.

Resulullah'覺n ve Ehl-i Beyti'nin d羹nyada ziyaretlerini, ahirette efaatlerini ve cennette onlarla birlikte olmay覺, bizlere nasip eyle.

 Allah'覺m hakikatleri ve g繹revlerimizi, olduu gibi bizlere tan覺t覺p onlar覺 yerine getirmekte bizlere yard覺mc覺 ol.

Ya Rabbi, ge癟mi b羹t羹n g羹nahlar覺m覺z覺 ba覺la. Gelecekte her t羹rl羹 g羹nahtan, 繹zellikle dilimizle g羹nah ilemekten bizleri koru.

Ak覺betimizi hay覺r ve iman 羹zere karar k覺l. Amin, ya Rabbel-alemin!