Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

              11- HD SURES襤

Mekk簾dir, y羹zyirmi 羹癟 璽yettir.

(Y羹z yirmi 羹癟 璽yettir. B羹t羹n 璽yetleri Mekk簾dir. Ancak Kat璽de'ye g繹re 114. 璽yeti Medenidir. 襤癟inde H羶d peygamberden bahsedildii i癟in bu adla an覺lm覺t覺r.)

 

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

1- Elif l璽m r璽; bir kitapt覺r bu ki 璽yetleri, delillerle salamlat覺r覺lm覺, sonra apa癟覺k bildirilmitir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibi olan ve her eyden haberd璽r bulunan Tanr覺 kat覺ndan inmedir.

2- Emreder ki ancak Allah'a kulluk edin; 羹phe yok ki ben, onun taraf覺ndan sizi korkutmak ve size m羹jde vermek i癟in gelmiim.

3- Ve Rabbinizden yarl覺ganma dileyin, sonra da t繹vbe edin ona da sizi mukadder zam璽nadek g羹zel bir s羶rette ge癟indirsin, n簾metlerinden faydaland覺rs覺n ve her ihs璽n s璽hibine, ettii l羹tuf ve ihs璽n覺n m羹k璽fat覺n覺 versin. Fakat d繹ner, y羹z 癟evirirseniz 羹phe yok ki ben, o b羹y羹k g羹n羹n az璽b覺na urayaca覺n覺zdan korkmaktay覺m.

4- D繹n羹p varaca覺n覺z yer, Allah'覺n tap覺s覺d覺r ve onun, her eye g羹c羹 yeter.

5- Haberiniz olsun ki onlar, i癟lerindekini gizlemek i癟in g繹羹slerini kapat覺rlar; bilin ki onlar, duymamak i癟in elbiselerine kat-kat b羹r羹nmeye 癟al覺覺rlar; fakat o vakit bile gizlediklerini de bilir, a癟覺a vurduklar覺n覺 da. 羹phe yok ki o, g繹n羹llerde ne varsa hepsini bilir.

6- Yery羹z羹nde hi癟bir mahl羶k yoktur ki r覺zk覺n覺 vermek, Allah'a 璽it olmas覺na ve kar璽r ettikleri ata bellerini de bilir, tevd簾 edildikleri ana rah簾mlerini de. Ve her ey, apa癟覺k kitapta tesp簾t edilmitir.

7- yle bir mabuttur ki hanginiz daha iyi hareket edecek, bunu size bildirmek ve sizi s覺namak i癟in g繹kleri ve yery羹z羹n羹 alt覺 g羹nde yaratt覺, daha 繹nce emri ve saltanat覺, yaratt覺覺 suya cariydi. Onlara, siz 繹l羹mden sonra tekrar dirileceksiniz dersen k璽fir olanlar derler ki: Bu, ancak apa癟覺k bir aldatma.

8- Onlar覺n urayacaklar覺 az璽b覺, mukadder bir zamana kadar geciktirirsek, bunun teahhuruna da sebep nedir derler. Bilin ki onlara az璽b覺n gelip 癟att覺覺 g羹n o azap, art覺k geriye b覺rak覺lamaz ve alay ettikleri mus簾bet, onlar覺 癟epe癟evre kuat覺r.

9- 襤nsana, kat覺m覺zdan bir rahmet tatt覺rsak da sonra al覺versek onu insandan, 羹phe yok ki her eyden 羹midini keser, bir nank繹r olur gider.

10- Fakat ona, bir dertten, bir mus簾betten sonra n簾meti tatt覺r覺rsak benden b羹t羹n k繹t羹l羹kler gitti der. 羹phe yok ki o 覺mar覺r, b繹b羹rlenmeye 繹v羹nmeye koyulur.

11- Ancak sabredenler ve iyi ilerde bulunanlar m羹stesnad覺r. yle kiilerdir onlar ki onlar覺n hakk覺d覺r yarl覺ganmak ve b羹y羹k bir ecir ve m羹kafat.

12- Ona bir hazine indirilseydi, yahut onunla ber璽ber yan覺nda bir melek de gelseydi demelerine s覺k覺larak sana vahyedilenlerin bir k覺sm覺n覺 terk ediverecek misin? Sen ancak bir korkutucusun ve Allah her eyi korur.

13- Yoksa kendi uyduruyor mu diyorlar? De ki: Hadi, ger癟ekseniz, Allah'tan baka g羹c羹n羹z kime yetiyorsa, kimlere g羹veniyorsan覺z onlar覺 da 癟a覺r覺n da hep ber璽ber, buna eit on s羶re meydana getirin.

14- Fakat davetinize ic璽bet etmezlerse art覺k iyice bilin ki o, ancak Allah'覺n bilgisiyle indirilmitir ve ondan baka hi癟bir tapacak yoktur. H璽l璽 m覺 M羹sl羹man olmuyorsunuz?

15- Kim d羹nya yaay覺覺n覺 ve ziynetini dilerse bu 癟eit kiilerin yapt覺klar覺n覺n kar覺l覺覺n覺 tam olarak 繹deriz ve onlar, bu hususta hi癟bir zarara uramazlar.

16- yle kiilerdir onlar ki 璽hirette onlara ancak ate var, d羹ny璽da iledikleri ilerse boa gitmitir, z璽ten de b羹t羹n iledikleri botur.

17- Rabbinden apa癟覺k bir delile s璽hip olan, bundan baka bir de tan覺覺 olup daha 繹nce din ve d羹ny璽 ilerinde uyulan ve ayn覺 rahmet olan M羶s璽'n覺n kitab覺nda da bildirilen kii, yaln覺z d羹ny璽y覺 dileyene benzer mi? Rablerinden a癟覺k bir delile s璽hib olanlar, Kur'璽n'a inan覺rlar; topluluklardan onu ink璽r edenlere vaadedilen yerse atetir. Art覺k bu hususta 羹pheye d羹me, 癟羹nk羹 o, Rabbinden gelmedir, ger癟ektir, fakat insanlar覺n 癟ou inanmaz.

18- Yalan yere Allah'a iftir璽 edenden daha z璽lim kimdir ki? Onlar, Rablerine arzedilecekler, tan覺klar da ite bunlard覺 diyecekler, Rablerine kar覺 yalan s繹yleyenler. 襤yice bilin, Allah'覺n l璽neti z璽limleredir.

19- Onlar, halk覺 Allah yolundan menederler ve o yoldan sapt覺rmak isterler, onlar 璽hiret ink璽r edenlerin ta kendileridir.

20- Onlar, ne yery羹z羹nde azaptan ka癟覺p kurtulabilirler, ne de Allah'tan baka bir yard覺mc覺lar覺 vard覺r. Azaplar覺 da kat-kat artt覺r覺l覺r. 羹nk羹 onlar覺n iitmeye tahamm羹lleri yoktu, g繹rmezlerdi de.

21- Onlar, 繹yle kiilerdir ki kendilerine zarar verdiler ve uydurduklar覺 eyler de onlardan 癟ekildi, kaybolup gitti.

22- Ger癟ekten de onlar 璽hirette en 癟ok ziyana urayanlar覺n ta kendileridir.

23- 襤nan覺p iyi ilerde bulunanlara ve Rablerine yalvar覺p yakaranlara gelince: Onlard覺r cennet ehli ve onlar, orada ebed簾 kal覺rlar.

24- Bu iki b繹l羹k, k繹r ve sa覺rla g繹ren ve duyan adama benzer sanki; bu ikisi, birbirine eit olur mu hi癟? Yoksa d羹羹nmez misiniz?

25- Andolsun ki biz N羶h'u, kavmine g繹nderdik de 羹phe yok ki dedi, ben, size apa癟覺k bir korkutucuyum.

26- Ancak Allah'a kulluk edin, 癟羹nk羹 ger癟ekten de elemli bir g羹n羹n az璽b覺 gelip 癟atacak size, bundan korkuyorum ben.

27- Kavminin k璽fir olanlar覺ndan ileri gelenler, biz dediler, seni de bizim gibi bir adam g繹rmedeyiz ve sana uyanlar覺 da g繹r羹yoruz ki d羹羹nmeden ve derhal sana kap覺l覺veren ve ancak aa覺l覺k tabakadan olan adamlar覺m覺z ve sizin, bize bir 羹st羹nl羹羹n羹z羹 de g繹rm羹yoruz, hatt璽 yalanc覺 olduunuzu san覺yoruz.

28- N羶h, ey kavmim dedi, ya ben Rabbimden apa癟覺k bir delille gelmisem ve kat覺ndan bana bir rahmet vermise, fakat bunu, siz g繹rm羹yorsan覺z. 襤stemediiniz halde kab羶l etmeniz i癟in de sizi zorlayacak m覺y覺m ki?

29- Ey kavmim, bu y羹zden bir mal da istemem sizden; ecrim, ancak Allah'a ait ve ben, inananlar覺 kovacak da deilim; 羹phe yok ki onlar, Rablerine kavuacaklar, fakat sizi g繹r羹yorum ki bilgisiz bir kavimsiniz.

30- Onlar覺 kovarsam ey kavmim, Allah'tan baka kim yard覺m eder bana, hi癟 de mi d羹羹nmezsiniz?

31- Ve ben, Allah'覺n haz簾neleri yan覺mda demediim gibi gayb覺 bilirim de demiyorum ve ben bir meleim gibi bir s繹z de etmiyorum, fakat sizin g繹z羹n羹ze hor g繹r羹nenler hakk覺nda, Allah onlara  hi癟bir s羶retle ve kesin olarak bir hay覺r vermez de diyemem. 襤癟lerinde ne var, Allah daha iyi bilir. Ancak onlar覺 kovar, haklar覺nda bu 癟eit s繹zler s繹ylersem mutlaka zulmedenlerden olurum.

32- Y璽 N羶h dediler, ger癟ekten de bizimle uramadas覺n ve uramanda ileri de gittin, ger癟eklerdensen hadi, tehdit edip durduun az璽ba urat bizi.

33- N羶h, dilerse dedi, Allah urat覺r ancak o az璽ba sizi ve onu 璽ciz bir h璽le getiremezsiniz siz.

34- Azg覺nl覺覺n覺za kar覺l覺k Allah sizi hel璽k etmeyi mur璽d etmise 繹羹t vermek istesem de 繹羹d羹m bir fayda vermez size. Odur Rabbiniz ve d繹n羹p onun tap覺s覺na varacaks覺n覺z.

35- Yoksa kendisi uyduruyor bunlar覺 m覺 diyorlar. De ki: Eer uyduruyorsam benim su癟um, bana 璽it ve ben sizin yapt覺覺n覺z su癟lardan uza覺m.

36- N羶h'a, kavminden inananlardan bakalar覺 kesin olarak inanmayacak, art覺k sen de onlar覺n yapt覺klar覺 iler y羹z羹nden kederlenme diye vahyedildi.

37- Nez璽retimiz alt覺nda ve vahyimize uyarak bir gemi yap, zulmedenler i癟in af dileme benden, 羹phe yok ki sularda boulacak onlar.

38- Gemiyi yapmaya koyulmutu ve kavminin ileri gelenleri, yan覺ndan ge癟erken alay ediyorlard覺 onunla, o da, alay ediyorsunuz bizimle ama diyordu, siz nas覺l alay ediyorsan覺z biz de sizinle 繹yle alay edeceiz.

39- Art覺k, urayan覺 hor-hakir edecek az璽b覺n kime gelip 癟ataca覺n覺 ve daim簾 az璽ba kimin urayaca覺n覺 yak覺nda bilir, anlars覺n覺z.

40- Sonucu emrimiz gelip tand覺r覺n alt覺ndan su kaynamaya balay覺nca her mahl羶ktan birer 癟ifti ve hel璽ki takt簾r edilenden baka 璽ilenden olanlar覺 ve inananlar覺 gemiye y羹kle dedik; z璽ten maiyetinde bulunan inanm覺 kiiler de pek azd覺.147

41- Ve N羶h, binin gemiye dedi; ak覺p gitmesi de Allah ad覺ylad覺r onun, durmas覺 da. 羹phe yok ki Rabbim, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

42- Gemi, i癟indekilerle dalar gibi dalgalar 羹st羹nde ak覺p gidiyordu. N羶h, kendisinden 癟ekilip ayr覺 bir yerde bulunan oluna oulcuum dedi, bin sen de bizimle ve k璽firlerle ber璽ber olma.148

43- O, dada bir yere s覺覺n覺r覺m ben dedi. N羶h, bug羹n dedi Allah'覺n ac覺d覺覺 kiilerden baka onun emrinden kurtulacak yok ve derken aralar覺na bir dalgad覺r giriverdi ve o da boulanlara kat覺ld覺.

44- Ve dendi ki: Ey yery羹z羹, em suyunu ve ey g繹k kes yamurunu ve su emildi ve i yap覺ld覺-bitti ve oturdu C羶diye gemi ve uzakl覺k denildi, zulmeden toplulua.149

45- Ve N羶h Rabbine niy璽z edip dedi ki: Rabbim, olum da 羹phe yok ki 璽ilemdendi ve 羹phe yok ki vaadin ger癟ektir senin ve sen, h羹kmedenlerin en hay覺rl覺s覺s覺n.

46- De ki: Y璽 N羶h, o, kesin olarak senin 璽ilenden deil, 癟羹nk羹 o, k繹t羹 bir i iledi. Art覺k bilmediin eyi isteme benden 羹phe yok ki bilgisizlerden olmaman i癟in 繹羹t vermedeyim sana.

47- N羶h, Rabbim dedi, bilmediim eyi senden istemekten, gene sana s覺覺n覺r覺m ve beni yarl覺gamazsan, bana ac覺mazsan ziyank璽rlardan olurum ben.

48- Dendi ki: N羶h, sana ve seninle ber璽ber bulunanlardan t羹reyecek 羹mmetlere bizden g繹nderilen esenlikler ve bereketlerle in gemiden. Onlardan t羹reyecek 羹mmetler i癟inde 繹yleleri de var ki onlar覺 da bir m羹ddet faydaland覺racak, ge癟indireceiz de sonra bizden elemli bir az璽ba urayacakt覺r onlar.

49- 襤te bunlar, gaibe 璽it haberlerdir ki sana onlar覺 vahyediyoruz. Bundan 繹nce ne sen onlar覺 biliyordun, ne kavmin biliyordu, sabret art覺k; 羹phe yok ki sonu癟, 癟ekinenlerindir.

50- d kavmine de kardeleri H羶d'u g繹ndermitik de ey kavmim demiti, Allah'a kulluk edin, ondan baka bir mabudunuz yok; siz ancak iftir璽 etmedesiniz.

51- Ey kavmim, buna kar覺l覺k sizden bir ecir de istemiyorum, ecrim, ancak beni yaratana 璽it, h璽l璽 ak覺l etmeyecek misiniz?

52- Ey kavmim, Rabbinizden yarl覺-ganma dileyin de sonra t繹vbe edin ona, size g繹kten bol bol yamur yad覺rs覺n, kuvvetinize, fazlas覺yla kuvvet kats覺n ve m羹crim olarak y羹z 癟evirmeyin.

53- Ey H羶d dediler, sen bize apa癟覺k bir delil g繹steremiyorsun, biz de senin s繹z羹nle tanr覺lar覺m覺z覺 b覺rakmay覺z ve biz sana inanm覺yoruz.

54- Tanr覺lar覺m覺z覺n bir k覺sm覺 seni fena 癟arpm覺 deriz de baka bir eycik demeyiz. O, 羹phe yok ki dedi, ben Allah'覺 tan覺k tutmaday覺m, siz de tan覺k olun, ben sizin irk kotuunuz eylerden tamam覺yla uza覺m.

55- Onu b覺rak覺yor da tapt覺klar覺n覺z覺 ona e tutuyorsunuz, uza覺m onlardan, hadi, hepiniz, aleyhime d羹zen kurun, sonra da hi癟 g繹z a癟t覺rmay覺n bana.

56- 羹phe yok ki ben, Rabbim ve Rabbiniz Allah'a dayand覺m; yery羹z羹nde y羹r羹r hi癟bir mahl羶k yoktur ki o, onun aln覺na d羹en sa癟lardan tutup 癟ekmesin, onun mukadderat覺n覺 t璽yin etmesin ve 羹phe yok ki Rabbim, dosdoru yoldad覺r, b羹t羹n kudretiyle ber璽ber ad璽letiyle, l羹tfuyla h羹kmeder.

57- Y羹z 癟evirirseniz bilin ki ben, size neyi tebli etmek i癟in g繹nderildiysem onu tamam覺yla tebli ettim ve Rabbim, sizin yerinize, sizden baka bir topluluu ge癟irecek ve siz ona hi癟bir s羶retle zarar veremezsiniz. 羹phe yok ki Rabbim her eyi korur.

58- Emrimiz gelince H羶d'u ve onunla ber璽ber bulunan inanm覺 kiileri, bizden bir rahmet olarak kurtard覺k ve onlara a覺r bir azaptan necat verdik.

59- 襤te d, Rablerinin delillerini bile-bile ink璽r ettiler ve peygamberlerine asi oldular ve her inat癟覺 cebbar kiiye uydular.

60- Ve u d羹nyada da l璽nete urat覺ld覺lar, k覺yamet g羹n羹nde de. Bilin ki hi癟 羹phe yok d, Rablerine kar覺 k璽fir oldu; bilin, uzakl覺k H羶d'un kavmi d'a.

61- Sem羶d kavmine de kardeleri S璽lih'i g繹ndermitik. Ey kavmim demiti, Allah'a kulluk edin, ondan baka bir mabudunuz yok. Sizi yery羹z羹nden yarat覺p meydana getirdi ve oray覺 簾m璽ra mem羶r etti sizi; art覺k ondan yarl覺ganma dileyin, sonra da t繹vbe edin ona. 羹phe yok ki Rabbim, yak覺nd覺r, du璽lar覺 kabul eder.

62- Ey S璽lih dediler, bundan 繹nce sen aram覺zda, hakk覺nda iyi 羹mitler beslediimiz birisiydin, imdi atalar覺m覺z覺n tapt覺klar覺 eylerden bizi vaz ge癟irmek mi istiyorsun? Ve biz, ger癟ekten de senin bizi d璽vet ettiin ey hakk覺nda 羹phe i癟indeyiz, teredd羹t etmekteyiz.

63- O, ey kavmim dedi, ya ben Rabbimden apa癟覺k bir delille gelmisem ve kat覺ndan bana bir rahmet vermise. Ona isy璽n edersem Allah'a kar覺 kim yard覺m edebilir bana? Ve beni boyuna ziyana sokmaktan baka bir ey de yapm覺yorsunuz.

64- Ey kavmim, ite u Allah'覺n dii devesi, size bir m羶cize. B覺rak覺n onu da yery羹z羹nde yiyip gezsin ve ona k繹t羹l羹kle dokunmay覺n, sonra pek yak覺n bir azap gelip 癟atar size.

65- Ayaklar覺n覺 kesip 繹ld羹rd羹ler onu, S璽lih de yurdunuzda 羹癟 g羹n daha yaay覺p ge癟inin dedi, bu, yalan denmesine imk璽n bulunmayan bir vait.

66- Emrimiz gelince S璽lih'i ve onunla ber璽ber bulunan inananlar覺, bir rahmet olarak kurtard覺k ve o g羹n羹n horluundan necat verdik onlara. 羹phe yok ki Rabbin, 癟ok kuvvetlidir, o, pek 羹st羹nd羹r.

67- Bir ba覺r覺, o zulmedenleri kap覺verdi, yurtlar覺nda, diz 癟繹km羹 bir halde hel璽k oluverdiler.

68- Sanki orada hi癟 yaamam覺lar, hi癟 oturmam覺lard覺. Bilin ki hi癟 羹phe yok Sem羶d, Rablerine kar覺 k璽fir oldu, bilin, uzakl覺k Sem羶d'a.

69- El癟ilerimiz, 襤br璽him'e m羹jde vermek 羹zere gelip esenlik sana dediler. O da esenlik size dedi ve durup elenmeden hemen k覺zarm覺 bir buza覺 getirdi.

70- Yemee el uzatmad覺klar覺n覺 g繹r羹nce de halleri, houna gitmedi ve onlardan, i癟ine bir korku d羹t羹. Dediler ki: Korkma, biz L羶t kavmine g繹nderildik.

71- Kar覺s覺, ayakta durup sevincinden g羹lmedeydi ki biz ona, 襤shak'覺 m羹jdeledik, 襤shak'tan sonra da Yakup'u.

72- O, eyvahlar olsun dedi, ben mi douraca覺m? Ben bir kocakar覺y覺m, u kocam da ihtiyar. 羹phe yok ki bu, pek a覺lacak bir ey.

73- Onlar, Allah'覺n iine mi a覺yorsun dediler, ey Ehli Beyt, Allah'覺n rahmeti ve bereketleri size; 羹phe yok ki o, 繹v羹lmeye l璽y覺k, kullara m羹stahak olmadan ihs璽nda bulunan bir Tanr覺d覺r.

74- 襤br璽him'in korkusu yat覺覺p m羹jdelenince L羶t kavmi hakk覺nda bizimle m羹c璽deleye girimiti.

75- 羹nk羹 襤br璽him, ger癟ekten de pek hal簾mdi, fazla du璽 edip alard覺, kendisini tamam覺yla Tanr覺ya vermiti.

76- Ey 襤br簫簫璽him dediler, vazge癟 bundan, 羹phe yok ki Rabbinin emri gelip 癟atm覺t覺r ve 羹phe yok ki onlar reddine imk璽n olmayan bir bel璽ya urayacaklar.

77- El癟ilerimiz, L羶t'a gelince L羶t, gelilerinden endieye d羹t羹, i癟ine bir korku girdi, g繹nl羹 darald覺 ve bu dedi, pek 癟etin bir g羹n.

78- Kavmi, koa koa onun yan覺na geldi, onlar, 繹nceden de k繹t羹l羹kler yapar dururlard覺. L羶t, ey kavmim dedi, ite k覺zlar覺m, onlar, sizin i癟in daha temiz, art覺k Allah'tan 癟ekinin de beni, konuklar覺mdan utand覺rmay覺n. 襤癟inizde, akl覺 ba覺nda bir adam da m覺 yok?

79- Andolsun ki dediler, sen de bilirsin, k覺zlar覺nda hi癟 g繹z羹m羹z yok, sen bizim ne istediimizi bilirsin.

80- L羶t, size kar覺 koyacak g羹c羹m, kuvvetim olsayd覺, yahut da kuvvetli bir a簾retim olsayd覺 da ona s覺覺nsayd覺m dedi.

81- Melekler, ey L羶t dediler, 羹phe yok ki biz, Rabbinin el癟ileriyiz, onlar, sana kesin olarak iliemezler; sen gece karanl覺覺 bas覺nca 璽ilene mensup olanlarla yola d羹, hi癟biriniz, ard覺na bakmas覺n, ancak kar覺n覺 ber璽ber g繹t羹rme, 癟羹nk羹 o da onlar覺n urayaca覺 az璽ba urayacak. 羹phe yok ki urayacaklar覺 az璽b覺n mukadder zaman覺, sabah 癟a覺d覺r; sabah da yak覺n deil mi?

82- Emrimiz gelince, o ehirlerin alt覺n覺 羹st羹ne getirdik, tepelerine, 羹st-羹ste y覺覺l覺p ta kesilmi bal癟覺ktan meydana gelmi talar yad覺rd覺k.

83- Sanki damgalanm覺t覺 Rabbinin indinde de az璽p i癟in haz覺rlanm覺t覺 o talar ve onlar, imdi de z璽limlerden uzak deil.

84- Medyen'e de, kardeleri uayb'i g繹ndermitik de ey kavmim demiti, Allah'a kulluk edin, ondan baka bir

mabudunuz yok. l癟ei-tart覺y覺 eksik tutmay覺n, 癟羹nk羹 ben ger癟ekten de hay覺rlara urad覺覺n覺z覺 g繹rmedeyim ve 羹phe yok ki ben, bir g羹n sizi 癟epe癟evre kuat覺verecek bir az璽ba uraman覺zdan korkuyorum.

85- Ey kavmim, 繹l癟ei doru 繹l癟羹n, ter璽ziyi doru tart覺n, halk覺n mallar覺n覺 eksiltmeyin, yery羹z羹nde bozgunculuk etmeye 癟al覺may覺n.

86- 襤nanm覺san覺z Allah'覺n b覺rakt覺覺 k璽r, daha hay覺rl覺d覺r size ve ben de size bir bek癟i deilim.

87- Ey uayb dediler, k覺ld覺覺n namaz m覺, tuttuun din mi emrediyor sana da bizi atalar覺m覺z覺n tapt覺klar覺ndan vazge癟irmeye ura覺yor, mallar覺m覺z覺 da dilediimiz gibi tasarruf etmemize m璽ni olmaya kalk覺覺yorsun? Halbuki sen, 羹phe yok ki hal簾m-selim ve akl覺 ba覺nda bir adams覺n.

88- Ey kavmim dedi uayb, ya Rabbimden apa癟覺k bir delille gelmisem, ya kendi kat覺ndan beni g羹zel bir r覺z覺kla r覺z覺kland覺rm覺sa. Sizi nehyet-tiim eye kendim ayk覺r覺 hareket edemem ki. G羹c羹m羹n yettii kadar 覺sl璽h etmek istiyorum sizi ve baar覺m, ancak Allah'tand覺r, ona dayand覺m ve sonunda da d繹n羹p onun tap覺s覺na varaca覺m.

89- Ey kavmim, bana kar覺 g羹tt羹羹n羹z d羹manl覺k, N羶h, yahut H羶d, yahut da S璽lih kavimlerinin urad覺klar覺 az璽ba benzer bir az璽ba uratmas覺n sizi; L羶t kavmi de uzak deil sizden.

90- Rabbinizden yarl覺ganma dileyin, sonra da t繹vbe edin ona; 羹phe yok ki Rabbim rah簾mdir, kullar覺n覺 sever.

91- Ey uayb dediler, s繹ylediin s繹zlerin 癟ounu anlam覺yoruz ve seni de i癟imizde zay覺f g繹rmedeyiz. Kab簾len olmasayd覺 seni talard覺k ve sen, bizden 羹st羹n deilsin z璽ten.

92- uayb, ey kavmim dedi, kab簾lem, sizce Allah'tan daha fazla m覺 sayg覺ya deer ki onu ard覺n覺za att覺n覺z? 羹phe yok ki Rabbim, b羹t羹n yapt覺klar覺n覺z覺 kavrar.

93- Ey kavmim, elinizden ne geliyorsa yap覺n, ben de yapmaday覺m elimden geleni. Kime, aa覺lat覺c覺 azap gelecek ve kim yalanc覺d覺r, yak覺nda bilir, anlars覺n覺z; g繹zetip durun, ben de g繹zl羹yorum.

94- Emrimiz gelince uayb'i ve onunla ber璽ber inanm覺 olanlar覺, bizden bir rahmet olarak kurtard覺k, zulmedenleriyse bir ba覺r覺 kavray覺verdi ve hepsi de yurtlar覺nda diz 癟繹km羹 bir halde hel璽k oluverdi.

95- Sanki yurtlar覺nda hi癟 yaamam覺lar, hi癟 oturmam覺lard覺. Bilin ki uzakl覺k Medyen ehline, nitekim Sem羶d da 繹ylece uzakla覺p gitti.

96- Andolsun ki biz M羶s璽'y覺, delillerimizle ve apa癟覺k bir burhanla g繹ndermitik

97- Firavun'a ve kavminden ileri gelenlere fakat gene de onlar Firavun'un buyruuna uymulard覺, halbuki Firavunun buyruu, hi癟 de doruyu g繹stermiyor, hayra sevketmiyordu.

98- O, k覺y璽met g羹n羹 de kavminin 繹n羹ne d羹ecektir ve art覺k onlar覺 atee g繹t羹rm羹, gitmitir ve vard覺klar覺 yer, ne de k繹t羹 yerdir.

99- Burada da l璽nete urad覺lar, k覺y璽met g羹n羹nde de. u ba覺lanan ba覺, ne de k繹t羹 ba覺t覺r.

100- Bunlar, m璽ceralar覺n覺 sana hik璽ye ettiimiz ehirlere 璽it haberler; o ehirlerden har璽beleri h璽l璽 duranlar var, bi癟ilmi ekin gibi yerle bir olanlar, eseri bile kalmayanlar var.

101- Biz zulmetmedik onlara, fakat onlar, kendi kendilerine zulmettiler; Rabbinin emri gelince, Allah'覺 b覺rak覺p da kulluk ettikleri tanr覺lar覺, onlara hi癟bir fayda veremedi ve ziyanlar覺n覺 artt覺rmaktan baka bir ey yapamad覺.

102- 襤te Rabbin, zulmeden ehirleri b繹yle al覺verir, ald覺覺, az璽b覺na uratt覺覺 zaman da 羹phe yok ki onun kavray覺覺 pek elemlidir, pek 癟etindir.

103- Ger癟ekten de bunda, 璽hiret az璽b覺ndan korkanlara bir ibret var; o g羹n, b羹t羹n insanlar覺n bir araya toplanaca覺 bir g羹nd羹r ve b羹t羹n insanlar覺n haz覺r olaca覺 bir g羹n.

104- Ve biz o g羹n羹n gelip 癟atmas覺n覺, ancak say覺l覺 bir m羹ddet i癟in geciktiririz.

105- O g羹n geldi mi hi癟bir kimse, Rabbinin izni olmaks覺z覺n konuamaz; onlar覺n bir k覺sm覺 kutsuzdur, bir k覺sm覺 kutlu.

106- Ama kutsuz olanlar, ger癟ekten de atetedir, onlar覺n inliyerek nefes almalar覺 da oradad覺r, biten bir inilti gibi nefes vermeleri de.

107- Rabbinin dilediinden baka hepsi de orada ebed簾 kal覺r g繹klerle yery羹z羹 durduk癟a; 羹phe yok ki Rabbin, dilediini diledii gibi yapar.

108- Ama kutlu olanlarsa cennettedir, orada ebed簾 kal覺r Rabbinin dilediinden baka hepsi, g繹kler ve yery羹z羹 durduk癟a; bitip t羹kenmesi olmayan bir ba覺t覺r bu.

109- Art覺k bunlar覺n tapt覺klar覺 eylerin boluunda bir 羹phen olmas覺n; 繹nceden atalar覺 nas覺l tap覺yorsa onlar da t覺pk覺 o 癟eit tap覺yorlar ve biz de onlar覺n nas簾bini eksiksiz olarak vereceiz.

110- Andolsun ki biz M羶s璽'ya da kitap vermitik de onda ihtil璽fa d羹m羹lerdi; Rabbinin takt簾r ettii vaadi olmasayd覺 癟oktan aralar覺nda h羹kmedilir, i bitmi olurdu ve onlar, ger癟ekten de bu hususta iddetli bir 羹phe ve teredd羹d i癟inde kalm覺lard覺r.

111- Ve 羹phe yok ki Rabbin, onlar覺n yapt覺klar覺 eylere tam bir kar覺l覺k verecektir, 羹phe yok ki o, ne yap覺yorlarsa hepsinden de haberdard覺r.

112- Art覺k sen, sana nas覺l emredildiyse 繹ylece dosdoru hareket et ve seninle ber璽ber bulunan ve t繹vbe etmi olanlar da dosdoru hareket etsinler ve tak覺nl覺kta bulunmay覺n, 癟羹nk羹 羹phe yok ki o, ne yap覺yorsan覺z hepsini de g繹r羹r.

113- Ve zulmedenlere meyletmeyin, sonra atele az璽ba urars覺n覺z ve Allah'tan baka bir dostunuz yoktur, sonra yard覺m da g繹rmezsiniz.

114- Ve g羹nd羹z羹n balang覺c覺yla son k覺sm覺nda ve gecenin ilk 癟alar覺nda namaz k覺l; 羹phe yok ki g羹zel iler, k繹t羹l羹kleri giderir. 襤te bu, iyi d羹羹nenlere bir 繹羹tt羹r.

115- Ve sabret, 癟羹nk羹 Allah, ger癟ekten de iyilik edenlerin ecrini z璽yi etmez.

116- Sizden 繹nceki 癟alarda, halk覺, yery羹z羹nde bozgunculuktan vazge癟irmeye 癟al覺an idr璽k ve ib璽det ehli bir b繹l羹k halk bulunsayd覺 ne olurdu; halbuki i癟lerinden kurtard覺klar覺m覺z pek azd覺 ve zulmedenler, yaln覺z kendilerine verilmi olan devlete uydular ve su癟lu oldular.

117- Rabbin, ah璽lisi, birbirini 覺sl璽h edip duran ehirleri zul羹mle hel璽k etmez.

118- Rabbin dileseydi insanlar覺 bir tek 羹mmet haline getirirdi, fakat onlar, ayk覺r覺l覺a d羹mekten bir t羹rl羹 kurtulamazlar.

119- Ancak Rabbinin merhamet ettii kimseler m羹stesn璽 ve z璽ten de bunun i癟in halketmitir onlar覺 ve Rabbinin s繹z羹 de tamam覺yla yerine gelmitir: And-olsun ki cehennemi, cinlerin ve insanlar覺n bir k覺sm覺yla dolduraca覺m.

120- Peygamberlere 璽it haberlerin hepsinden, g繹nl羹n羹 yat覺t覺racak olanlar覺n覺, sana hik璽ye ediyoruz ve bu k覺ssalarda, sana ger癟ek haberler, inananlara da 繹羹t ve ibret var.

121- 襤nanmayanlara de ki: G羹c羹n羹z羹n yettiini yap覺n, 羹phe yok ki biz de yapmaday覺z.

122- Ve bekleyin, 羹phe yok ki biz de beklemedeyiz.

123- Ve g繹klerle yery羹z羹nde gaibe 璽it olan, bilinmeyen her ey, Allah'覺nd覺r ve b羹t羹n iler, d繹n羹p ona var覺r, art覺k ona kulluk et ve ona dayan. Rabbin, yapt覺覺n覺z eylerden gafil deildir.