Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

                           20- TH SURES襤

Mekk簾dir, y羹z otuz be 璽yettir

(T璽h璽, 襤bn-i Abbas'a, C羹beyr olu Said'de Hasen'e, M羹c璽hid'e ve Kelbi'ye g繹re ey insan demektir. B璽z覺lar覺na g繹re bu kelime, habe癟e ve n覺bt癟ad覺r.)

 

Rahman ve Rah簾m Allah Ad覺yla

1- T璽h璽.

2- Kur'璽n'覺 zahmet 癟ekmen i癟in indirmedik.

3- Ancak, korkacaklara bir 繹羹t olarak indirdik.

4- Yery羹z羹n羹 ve y羹ce g繹kleri yaratan覺n kat覺ndan indirdik.

5- Rahman, h璽kim ve mutasarr覺ft覺r ara.

6- Onundur ne varsa g繹klerde ve ne varsa yery羹z羹nde ve ne varsa ikisinin aras覺nda ve ne varsa yerin alt覺nda.

7- Sesini y羹kseltsen de, y羹kseltmesen de hi癟 羹phe yok ki o, gizliyi de bilir, a癟覺a vurulan覺 da.

8- Bir Allah't覺r ki yoktur ondan baka tapacak, onundur g羹zel adlar da.

9- M羶s璽 hik璽yesi ulamad覺 m覺 sana?

10- Hani bir ate g繹rm羹t羹 de 璽ilesine durun demiti, ben bir ate g繹r羹yorum, ya gider, bir kor getiririm oradan size, yahut birine rastlar覺m da yol 繹renirim ate ba覺nda.

11- Atee doru gidince ona seslenildi: Ey M羶s璽.

12- 羹phe yok ki benim senin Rabbin, 癟覺kar ayakkab覺lar覺n覺, kutlu v璽d簾desin, Tuv璽'das覺n sen.

13- Ve seni se癟tim ben, dinle vahyedileni.

14- 羹phe yok ki ben 繹yle bir Allah'覺m, yoktur benden baka tapacak, bana kulluk et ancak ve namaz k覺l beni anmak i癟in.

15- K覺y璽met gelip 癟atmada ger癟ekten de; herkes, yapt覺覺n覺n kar覺l覺覺n覺 bulsun diye gizlemekteyim vaktini.

16- Ona inanmayan ve havas覺na uyup giden, sak覺n seni inanc覺ndan 癟evirmesin, yoksa hel璽k olursun sen de.

17- Sa elindeki nedir ey M羶s璽.

18- Sopam dedi, ona dayan覺r覺m, davarlar覺ma yaprak silkerim onunla, baka iler de yapar覺m onunla.

19- Dedi ki: Elinden b覺rak onu ey M羶s璽.

20- B覺rakt覺 onu, bir de bakt覺 ki bir y覺lan olmu, koup durmada.

21- Al onu dedi, korkma, evvelce olduu gibi sopa olarak vereceiz onu sana.

22- Elini koynuna sok da bir hastal覺k y羹z羹nden olmamak art覺yla bembeyaz 癟覺ks覺n; bu da bir baka delil sana.

23- B繹ylece de en b羹y羹k delillerimizden bir k覺sm覺n覺 g繹sterelim sana.

24- Git Firavun'a 羹phe yok ki pek azd覺 o.

25- Rabbim dedi, kalbime genilik ver.

26- 襤imi kolaylat覺r.

27- Dilimin ba覺n覺 癟繹z de.

28- Anlas覺nlar s繹z羹m羹 iyice.

29- ilemden birini vez簾r et bana.

30- Kardeim H璽r羶n'u.

31- Arka olsun bana, onunla kuvvetlendir beni.

32- 襤ime ortak et onu.

33- Bunlar覺 yap da an覺n覺 癟ok tenz簾h edelim.

34- Seni 癟ok anal覺m.

35- 羹phe yok ki sen, g繹rmedesin bizi.

36- Dedi ki: Ger癟ekten de verildi dilein ey M羶s璽.

37- Andolsun ki bir kere daha l羶tfetmitik sana.

38- Hani vahyedilecek eyi ilh璽m etmitik anana.

39- Sand覺a koy onu da nehre b覺rak, nehir onu k覺y覺ya b覺rak覺r, benim d羹man覺m ve senin d羹man覺n, al覺r onu demitim ve him璽yem alt覺nda yetimen i癟in sana kar覺 bir sevgi de vermitim ona.

40- Hani k覺z kardein gitmi de onu yetitirecek birisini bulay覺m m覺 size demiti, g繹z羹 ayd覺n olsun, kederlenmesin diye tekrar anana kavuturmutuk seni ve birisini 繹ld羹rm羹t羹n de seni gamdan kurtarm覺t覺k ve seni s覺nay覺p durmutuk ve y覺llarca Medyen halk覺n覺n i癟inde kalm覺t覺n, sonra da mukadder olduu gibi buraya geldin ey M羶s璽.

41- Kendim i癟in se癟tim seni.

42- Delillerimle git kardeinle ve beni anmay覺 ihm璽l etmeyin.

43- Firavun'a gidin, 癟羹nk羹 o, ger癟ekten de azd覺.

44- Ona yumuak bir tarzda s繹z s繹yleyin, belki 繹羹t al覺r, yahut korkar.

45- Rabbimiz dediler, korkar覺z a覺r覺 davran覺r hakk覺m覺zda, yahut da b羹sb羹t羹n azar.

46- Korkmay覺n dedi, ger癟ekten de benim sizinle ber璽ber, duyar覺m ben ve g繹r羹r羹m.

47- Hemen gidin de biz deyin, 羹phe yok ki Rabbinin iki peygamberiyiz bizimle g繹nder 襤sr璽iloullar覺n覺 ve onlara azap verme. Rabbinden delille geldik sana, esenlik hid璽yete uyana.

48- Ger癟ekten de bize vahyedildi ki azap, yalanlayanad覺r ve y羹z 癟evirene.

49- Dedi ki: Kimdir Rabbiniz ey M羶s璽.

50- Rabbimiz dedi, her eye yarat覺l覺覺n覺 veren, sonra da yolunu g繹sterendir.

51- Firavun, peki, 繹nce gelenlerin halleri ne olacak dedi.

52- M羶s璽, onlara 璽it bilgi de dedi, Rabbimin kat覺ndad覺r, yaz覺lm覺t覺r; ne yan覺l覺r Rabbim, ne unutur.

53- yle bir m璽buttur ki yery羹z羹n羹 size d繹ek etmi, orada size yollar a癟m覺, g繹kten yamur yad覺rm覺, o yamur sebebiyle de 癟eit-癟eit ve 癟ifter-癟ifter nebatlar bitirmitir.

54- Yiyin ve yedirin davarlar覺n覺za; 羹phe yok ki bunda, akl覺 olanlara deliller var.

55- Oradan yaratt覺k sizi, gene oraya i璽de edeceiz ve oradan 癟覺karaca覺z sizi bir kere daha.

56- Andolsun ki ona b羹t羹n delillerimizi g繹sterdik, yalanlad覺, 癟ekindi.

57- Bizi dedi, b羹y羹nle yerimizden, yurdumuzdan 癟覺karmaya m覺 geldin ey M羶s璽?

58- O halde biz de onun gibi bir b羹y羹 yaparak kar覺 geleceiz sana, aram覺zda bir buluma yeri ve vakti t璽yin et de sen ve biz, vaadimizden caymayal覺m, bulual覺m orada, hem de ikimize de m羹s璽v簾 mes璽fede, m羹n璽sip bir yer olsun oras覺.

59- M羶s璽 dedi ki: Herkesin s羹slenip bayram ettii ziynet g羹n羹n羹 buluma zam璽n覺 olarak t璽yin ediyorum size, halk覺n topland覺覺 kuluk 癟a覺nda bulual覺m.

60- Derken Firavun d繹n羹p gitti, sonra b羹t羹n h簾lesini derleyip geldi.

61- M羶s璽, onlara, yaz覺klar olsun size dedi, Allah'a yalan yere iftir璽da bulunmay覺n, sonra size az璽p eder de k繹k羹n羹z羹 kurutur ve muhakkak kim iftir璽 ederse ziyan eder.

62- Sonra bu i hakk覺nda aralar覺nda 癟ekie-癟ekie g繹r羹羹p gizlice dan覺t覺lar.

63- Bu iki b羹y羹c羹 dediler, b羹y羹leriyle sizi yerinizden, yurdunuzdan 癟覺karmak istiyor, sizi y羹ce yolunuzdan 癟evirmek diliyor.

64- H簾lelerinizi, d羹zenlerinizi bir araya getirin, sonra saf-saf olun da gelin ve muhakkak olan u ki: Bug羹n 羹st羹n olan, mur璽d覺na ermitir.

65- B羹y羹c羹ler dediler ki: 襤stersen sen at 繹nce sopan覺, istersen biz atal覺m 繹nce y璽 M羶s璽.

66- M羶s璽, siz at覺n 繹nce dedi. Derken b羹y羹leriyle ipleri ve sopalar覺, M羶s璽'ya doru kouyormu gibi g繹r羹nd羹.

67- M羶s璽'n覺n i癟ine bir korku d羹t羹.

68- Korkma dedik, hi癟 羹phe yok ki sen, daha 羹st羹ns羹n.

69- At sa elindeki sopan覺, onlar覺n meydana getirdikleri eyleri yutsun, 癟羹nk羹 onlar, ancak b羹y羹c羹l羹k d羹zeniyle yapt覺lar bu ii ve b羹y羹c羹, Nerede olursa olsun, eremez umduuna.

70- Sonunda b羹y羹c羹ler secde ederek yere kapand覺lar ve inand覺k dediler, H璽r羶n'la M羶s璽'n覺n Rabbine.

71- Siz dedi Firavun, ben size izin vermeden inand覺n覺z m覺 ona? 羹phe yok ki o size b羹y羹 繹reten b羹y羹羹n羹z. Ellerinizi, ayaklar覺n覺z覺 癟aprazlama kestireceim ve hurma dallar覺na ast覺raca覺m sizi, o vakit bilir, anlars覺n覺z hangimizin az璽b覺 daha 癟etin ve daha s羹rekli.

72- u bize g繹sterilen apa癟覺k m羶cizelere kar覺 art覺k yaradan覺m覺za terc簾h edemeyiz seni dediler, elinden geleni yap, z璽ten ancak u d羹ny璽 yaay覺覺nda h羹km羹n羹 y羹r羹tebilirsin.

73- Ger癟ekten de biz, hat璽lar覺m覺z覺 ve bize zorla yapt覺rd覺覺n b羹y羹den dolay覺 girdiimiz g羹nahlar覺 yarl覺gamas覺 i癟in inand覺k Rabbimize ve Allah, daha hay覺rl覺d覺r, verdii kar覺l覺k da daha s羹rekli.

74- 羹phe yok ki Rabbine m羹crim olarak gelenedir cehennem; orada ne 繹l羹r, ne diri kal覺r.

75- Ve kim de inanm覺 ve iyi ilerde bulunmu bir halde ona gelirse ite o 癟eit kiileredir y羹ce dereceler.

76- K覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan ebed簾 Adn cennetleri ve bu, inan覺 ve ib璽detle temizlenen kiinin kar覺l覺覺d覺r.

77- Andolsun ki biz M羶s璽'ya, kullar覺mla geceleyin yola 癟覺k, onlara denizde kuru bir yol a癟, d羹manlar覺n yetimelerinden, denizde boulmadan korkma diye vahyetmitik.

78- Derken Firavun, askeriyle artlar覺na d羹t羹, deniz de onlar覺 tam璽m覺yla kuat覺p kaplad覺, boulup gittiler.

79- Ve sapt覺rd覺 kavmini Firavun ve doru yola sevketmedi onlar覺.

80- Ey 襤sr璽iloullar覺, sizi kurtard覺k d羹manlar覺n覺zdan, s繹zletik sizinle T羶run sa yan覺nda ve size kudret helvas覺yla b覺ld覺rc覺n yad覺rd覺k.

81- Sizi r覺z覺kland覺rd覺覺m覺z tertemiz eyleri yiyin ve bu hususta tak覺nl覺k etmeyin, sonra size gazab覺m v璽cip olur ve kime gazab覺m v璽cip olursa u癟uruma yuvarlan覺r, hel璽k olur gider.

82- Ve 羹phe yok ki ben b羹t羹n su癟lar覺n覺 繹rterim t繹vbe edip inanan覺n ve iyi ilerde bulunup sonra da doru yolu bulan覺n.

83- Neden acele ettin, kavminden ayr覺ld覺n da geldin ey M羶s璽?

84- 襤te dedi, onlar da arkamdan geliyorlar ve ben y璽 Rabbi, benden daha fazla r璽z覺 olas覺n diye acele ettim.

85- 羹phe yok ki dedi, biz senden sonra kavmini s覺nad覺k ve doru yoldan 癟覺kard覺 S璽mir簾.

86- M羶s璽, 繹fkeli bir halde hay覺flanarak kavmine d繹nd羹 de ey kavmim dedi, Rabbiniz size g羹zel bir farzda vaitte bulunmad覺 m覺, 癟ok mu uzun s羹rd羹 sizden ayr覺l覺覺m, yoksa Rabbi-nizin gazab覺n覺n v璽cip olmas覺n覺 m覺 dilediniz size de bana verdiiniz s繹zden cayd覺n覺z?

87- Dediler ki: Sana verdiimiz s繹zden, kendimize m璽lik olarak caymad覺k biz, fakat M覺s覺rl覺lar覺n ziynet ey璽lar覺n覺 alm覺t覺k ya, onlar覺, erisin diye atee att覺k, b繹yle telkin etti S璽mir簾.

88- O, onlara bir buza覺 heykeli yapm覺t覺 ki b繹羹rmedeydi. O ve ona uyanlar ite bu dediler, sizin de m璽b羶dunuz, M羶s璽'n覺n da m璽b羶du, fakat M羶s璽, unuttu bunu.

89- G繹rm羹yorlar m覺yd覺, onlara bir s繹z s繹yleyemiyordu bu heykel ve onlara ne bir zarar veriyordu, ne bir fayda.

90- Andolsun ki H璽r羶n, daha 繹nce onlara, ey kavmim demiti, siz bununla s覺nanmadas覺n覺z ancak ve 羹phe yok ki Rabbiniz rahmand覺r, bana uyun ve emrime it璽at edin.

91- Onlar, M羶s璽, d繹n羹p gelinceye dek demilerdi, biz bu heykele tapmadan kesin olarak vazge癟meyiz.

92- M羶s璽, ey H璽r羶n dedi, bunlar覺n doru yoldan sapt覺klar覺n覺 g繹r羹nce ne m璽ni oldu da.

93- Bana uymad覺n, yoksa emrime isyan m覺 ettin?

94- Anam olu dedi, sakal覺m覺, ba覺m覺 b覺rak benim, ger癟ekten de, s繹z羹me tam uymad覺n da 襤sr璽iloullar覺n覺n aras覺na ayr覺l覺k sald覺n diyeceinden korktum.

95- Sen ne diye bu ii iledin ey S璽mir簾 dedi M羶s璽.

96- S璽mir簾, onlar覺n g繹rmediklerini g繹rd羹m ben, sana gelen el癟i melein izinden bir avu癟 toprak ald覺m, eriyen k羹l癟eye att覺m onu ve nefsim, bu ii bana b繹ylece ho g繹sterdi dedi.

97- Git hadi dedi M羶s璽, hi癟 羹phe yok ki hayatta cezan, rastlad覺覺na yaklama, dokunma bana demendir ve sana bir de azap vaadedilmitir ki deimesine imk璽n yok; kulluunda bulunup durduun m璽buduna bak da g繹r, onu biz yakaca覺z, sonra da kald覺r覺p denize ataca覺z.

98- M璽b羶dunuz, ancak Allah't覺r ki yoktur ondan baka tapacak; bilgisi, her eye 璽mildir.

99- 襤te b繹ylece ge癟milerin ahv璽linden bir k覺sm覺n覺 sana hik璽ye etmedeyiz ve 羹phe yok ki sana kat覺m覺zdan bir de Kur'璽n verdik.

100- Kim y羹z 癟evirirse ondan 羹phe yok ki k覺yamet g羹n羹, a覺r bir y羹k y羹klenecek.

101- Ebed簾 olarak kalacak az璽b i癟inde; bu, k覺y璽met g羹n羹, onlara ne de k繹t羹 bir y羹k.

102- S羶run 羹f羹r羹lecei g羹n o m羹crimleri g繹zleri g繹ermi bir halde harederiz.

103- Aralar覺nda gizli-gizli konuup ancak derler, on geceden fazla kalmad覺n覺z d羹ny璽da.

104- Ne dediklerini daha iyi biliriz biz akl覺 ve yolu yoradam覺 daha d羹zg羹n olan覺n ancak bir g羹nceiz kald覺n覺z dedii zaman.

105- O g羹n dalar ne olur diye soruyorlar sana; de ki: Rabbim onlar覺 unufak eder, kuma d繹nd羹r羹r de savurur.

106- Yery羹z羹n羹 d羹md羹z bir h璽le getirir.

107- Orada ne bir ini g繹rebilirsin, ne bir t羹msek.

108- O g羹n hi癟bir kimse kalmaz ki Allah'a d璽vet edene uymas覺n ve rahm璽n覺n heybetinden sesler kesilir, ancak ayak sesleri, t覺p覺rt覺lar h璽linde duyulabilir.

109- O g羹n rahm璽n覺n izin verdii ve s繹z羹nden hon羶t olduu kimseden baka hi癟bir fert ef璽at de edemez.

110- nlerinde ne varsa onu da bilir, artlar覺nda ne varsa onu da ve onlar覺n bilgisi, bunu ihata edemez.

111- B羹t羹n y羹zler eilir diri ve her an yaratt覺klar覺n覺 tedb簾r ve tasarruf eden m璽b羶da; bir zul羹m y羹k羹n羹 y羹klenmi olanlarsa mahr羶miyet i癟indedir.

112- Fakat inanarak iyi ilerde bulunan ne g羹n璽h覺n覺n artt覺r覺lmas覺ndan korkar, ne sev璽b覺n覺n eksiltilmesinden.

113- 襤te biz, belki 癟ekinirler, yahut onlara bir 繹羹t olur, bir ibret verir diye Arap癟a olan Kur'璽n'覺 indirdik ve onda, b璽z覺 tehditleri tekrar-tekrar s繹yledik, a癟覺klad覺k.

114- ok y羹cedir her eye s璽hip ve mutasarr覺f olan ger癟ek Allah ve acele etme Kur'璽n'覺 okumak i癟in sana vahiy tamamlanmadan ve de ki: Rabbim, bilgimi 癟oalt.

115- Andolsun ki daha 繹nce dem'le de ahitlemitik de unutmutu ve onu, bilerek, isteyerek g羹nah ileyen bir adam olarak da bulmam覺t覺k.

116- Hani, meleklere demitik ki: dem'e secde edin, onlar da secde etmilerdi, yaln覺z 襤blis secde etmekten 癟ekinmiti.

117- Demitik ki: Ey dem, 羹phe yok ki bu, sana ve eine d羹mand覺r, sak覺n sizi cennetten 癟覺karmas覺n sonra zahmetlere urars覺n覺z.

118- 羹nk羹 a癟 kalmaman da ancak oradad覺r, 癟覺plak kalmaman da.

119- Ve sen orada susamazs覺n, g羹nein har璽reti de dokunmaz sana.

120- eytan, ona vesvese verdi de ey dem dedi, sana ebed簾lik aac覺n覺 ve zeval bulmayacak devleti g繹stereyim mi?

121- 襤kisi de o aac覺n meyves覺ndan yediler de avret yerlerini g繹rd羹ler ve cennetteki aa癟lar覺n yapraklar覺yla avret yerlerini 繹rtmeye koyuldular ve dem, Rabbinin emrine kar覺 geldi de umduundan mahr羶m oldu.

122- Sonra da Rabbi se癟ti onu, kab羶l etti t繹vbesini ve onu doru yola sevketti.

123- Hepiniz dedi, inin oradan; bir k覺sm覺n覺z, bir k覺sm覺n覺za d羹man olsun. Fakat benden, size bir yol g繹steren geldi mi onu kab羶l edip doru yoluma uyan, ne d羹ny璽da yoldan 癟覺kar, ne 璽hirette kutsuzlua d羹er.

124- Beni anmadan y羹z 癟evirene gelince: D羹ny璽da ona dar bir ge癟im var, k覺y璽met g羹n羹 de onu k繹r olarak harederiz.

125- Y璽 Rabbi der, beni neden k繹r harettin, halbuki ben g繹r羹yordum.

126- B繹ylece der, sana delillerim geldi de unutuverdin onlar覺, ite sen de t覺pk覺 o 癟eit unutulmadas覺n bug羹n.

127- Ve ite biz, su癟 ilemekte ileri gidenleri ve Rabbinin 璽yetlerine inanmayanlar覺 b繹yle cez璽land覺r覺r覺z; 璽hiret az璽b覺ysa elbette daha da 癟etindir, daha da s羹rekli.

128- Onlardan 繹nce nice 羹mmetleri hel璽k ettik; bu, onlar覺 doru yola sevketmez mi ki? Onlar覺n yerlerinde, yurtlar覺nda gezip duruyorlar. 羹phe yok ki bunda, akl覺 ba覺nda olanlara deliller var.

129- Rabbinin s繹ylenmi bir s繹z羹, takd簾r edilmi bir h羹km羹 olmasayd覺 ve o h羹km羹n muayyen bir zam璽n覺 bulunmasayd覺 onlara da azap gelip 癟et覺verirdi.

130- S繹yledikleri s繹zlere sabret ve Rabbini, hamd ederek g羹n domadan ve batmadan 繹nce ve gecenin bir k覺sm覺yle g羹n ortas覺nda noksan s覺fatlardan tenz簾h et de r覺z璽s覺na mazhar ol.

131- Ve onlar覺, bunlara s覺namak i癟in d羹nya yaay覺覺n覺n ziyneti olarak faydaland覺rd覺覺m覺z mala-men璽le g繹z羹n羹 dikme ve Rabbinin r覺zk覺, hem daha hay覺rl覺d覺r, hem daha s羹rekli.

132- Ehline, namaz k覺lmalar覺n覺 emret ve sen de dev璽m et namaza. Senden bir r覺z覺k istemiyoruz biz, biziz sana r覺z覺k veren ve sonu癟, 癟ekinenlerindir.

133- Ve dediler ki: Bize Rabbinden bir delille, bir m羶cizeyle gelmeli deil miydin? Evvelki kitaplarda bulunan eyler, onlara apa癟覺k bildirilmedi mi?

134- Daha 繹nce, bir azapla hel璽k etseydik onlar覺 derlerdi ki: Rabbimiz, bizi hor-hakir etmeden bir peygamber g繹nderseydin de delillerine uysayd覺k.

135- De ki: Hepimiz beklemekte, g繹zetlemekteyiz, siz de g繹zetip durun, yak覺nda bileceksiniz, doru yola s璽hib olanlar kimlermi, doru yolu bulan kimmi.