Anasayfa

 

Ehlibeyt

 

14 Masum

 

Kuran T羹rkce

 

Dualar

 

G繹r羹nt羹ler

 

Resimler

 

Irtibat

 

Impressum

 

Ziyaret Defteri

 


Handy Angebote  

9- TEVBE SURES襤

Meden簾dir, y羹zyirmi dokuz 璽yettir.

 

(Y羹z yirmi dokuz 璽yettir. B璽z覺lar覺na g繹re sondaki iki 璽yetten baka b羹t羹n 璽yetleri Meden簾dir. Bu s羶re hicretin dokuzuncu y覺l覺nda vahyedilmitir. Mekke, sekizinci y覺lda fethedilmi ve Hz. Peygamber onuncu y覺lda Vid璽 hacc覺n覺 eda etmiti. Kat璽de ve M羹c璽hid'e g繹re Hz. Muhammed (s.a.a)'e Medine'de vahyedilen son s羶re bu s羶redir. 襤癟inde t繹vbeden bahsedildii cihetle T繹vbe s羶resi dendii gibi ilk kelimesine nazaran Ber璽e, m羹naf覺klar覺n ay覺plar覺n覺 ortaya koyduu i癟in F璽z覺ha s羶resi de denmitir. Azap s羶resi diyenler de olmutur. Kahr覺 belirterek balad覺覺ndan, yahut bundan 繹nceki s羶reden ayr覺 bir s羶re olduu 羹pheli bulunduundan Rahman ve Rah簾m adlar覺n覺 muhtevi bulunan Besmele bu s羶rede yoktur.)

1- Allah ve Res羶l羹, kendileriyle ahitletiiniz m羹riklerden ber簾dir.

2- Yery羹z羹nde d繹rt ay daha dola覺n ve bilin ki siz Allah'覺 璽ciz bir h璽le getiremezsiniz ve 羹phe yok ki Allah, k璽firleri aa覺l覺k bir h璽le getirecektir.

3- Hacc-覺 ekber g羹n羹, Allah'tan ve Peygamberinden insanlara bir il璽nd覺r bu: 羹phe yok ki Allah ve Peygamberi, m羹riklerden ber簾dir. Art覺k t繹vbe ederseniz bu, daha hay覺rl覺d覺r size. Fakat gene y羹z 癟evirirseniz iyice bilin ki siz hi癟 羹phe yok, Allah'覺 璽ciz b覺rakamazs覺n覺z ve k璽fir olanlara pek ac覺kl覺 azapla m羹jde ver.

4- Ancak m羹riklerden ahitletiiniz kimseler, bu ahitten sonra size kar覺 s繹zlerinden hi癟bir s羶retle d繹nmemi, artlardan hi癟birini bozmam覺 ve aleyhinize hi癟bir kimseye yard覺ma kalk覺mam覺 olanlar m羹stesna. Onlarla olan ahdinizi, m羹ddeti bitinciyedek tamamlay覺n. 羹phe yok ki Allah, 癟ekinenleri sever.

5- Har璽m aylar 癟覺k覺nca m羹rikleri Nerede bulursan覺z 繹ld羹r羹n, yakalay覺n, kuat覺n, hapsedin onlar覺, gelip ge癟ecekleri b羹t羹n yollar覺 tutun. Fakat t繹vbe ederler, namaz k覺larlar ve zek璽t verirlerse b覺rak覺n onlar覺, 羹phe yok ki Allah su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

6- M羹riklerden biri, senden aman dilerse aman ver ona da Allah s繹z羹n羹 dinlesin, sonra da em簾n olduu yere dek yolla onu. Bunun sebebi de, onlar覺n, bilmeyen bir topluluk olmalar覺d覺r.

7- M羹riklerin, Allah ve Peygamberi kat覺nda nas覺l bir ahitleri olabilir ki? Ancak Mescid-i Har璽m yan覺nda ahitletikleriniz m羹stesna. Onlar, size kar覺 doru hareket ederlerse siz de onlara kar覺 doru hareket edin. 羹phe yok ki Allah, 癟ekinenleri sever.

8- Nitekim onlar size 羹stolsayd覺 hakk覺n覺zda ne bir yak覺nl覺k g繹sterirlerdi, ne bir ahde ri璽yet ederlerdi. Onlar, sizi ancak a覺zlar覺yla honut ederler, y羹reklerindeyse d羹manl覺k ve gadir var ve onlar覺n 癟ou, buyruktan 癟覺km覺 kiilerdir.

9- Allah'覺n 璽yetlerini satarlar da kar覺l覺k olarak pek az ve 璽d簾 bir ey elde ederler ve halk覺 Allah yolundan menederler. Ger癟ekten de yapt覺klar覺 ey, ne de k繹t羹 eydir.

10- 襤nanan birisine kar覺 ne bir yak覺nl覺k g繹zetirler, ne bir ahde ri璽yet ederler ve onlard覺r haddi aanlar覺n ta kendileri.

11- Fakat t繹vbe ederler, namaz k覺larlar ve zek璽t verirlerse onlar da din kardelerinizdir ve biz, bilen toplulua 璽yetlerimizi a癟覺klar, bildiririz.

12- Ahitlerinden sonra gene yeminlerini bozarlar ve dininizi k覺narlarsa k璽firlie ba olanlarla sava覺n, 羹phe yok ki yeminini tutmayan kiilerdir onlar, belki bu s羶retle yapt覺klar覺ndan vazge癟erler.

13- Yeminlerinden d繹nen ve Peygamberi, 羹lkesinden 癟覺karmaya 癟abalayan ve size kar覺 ahitlerini ilkin bozan bir toplulukla savamaz m覺s覺n覺z, korkar m覺s覺n覺z onlardan? 襤nanm覺san覺z kendisinden korkulmaya daha l璽y覺k olan Allaht覺r.

14- Sava覺n onlarla da Allah, ellerinizle onlar覺 azapland覺rs覺n, aa覺lats覺n onlar覺, onlara kar覺 yard覺m etsin size ve inanan topluluun g繹羹slerini ferahlats覺n.

15- Ve y羹reklerindeki gazab覺 gidersin ve Allah, dilediine t繹vbe nas簾p eder ve t繹vbesini kab羶l eyler ve Allah, her eyi bilir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

16- San覺r m覺s覺n覺z ki kendi h璽linize b覺rak覺lacaks覺n覺z ve Allah, sizden savaanlarla Allahtan, Peygamberinden ve inananlardan bakas覺n覺 s覺r dostu edinmeyenleri bilmeyecek? Ve Allah, ne yaparsan覺z hepsinden de haberdard覺r.

17- Kendileri kendi k璽firliklerine tan覺k olup dururlarken m羹riklerin Allaha secde edilen yerleri 簾m璽ra haklar覺 yoktur. Onlar, b羹t羹n yapt覺klar覺 boa gidenlerdir ve onlar, atete ebed簾 olarak kal覺rlar.

18- Allaha secde edilen yerleri, ancak ve ancak Allaha ve 璽hiret g羹n羹ne inanan, namaz k覺lan, zek璽t veren ve Allahtan baka kimseden korkmayanlar 簾m璽r eder. 襤te doru yolu bulmalar覺 umulanlar da onlard覺r.

19- Hac覺lara su verme ve Mescid-i Har璽m覺 簾m璽r etme iiyle uraanlar覺n derecesini Allaha ve 璽hiret g羹n羹ne inan覺p Allah yolunda savaan kimsenin derecesiyle bir mi tutars覺n覺z? Ve Allah, zulmeden topluluu doru yola sevketmez.

20- 襤nananlar覺n, yurtlar覺ndan g繹癟enlerin ve Allah yolunda mallar覺yla, canlar覺yla savaanlar覺n Allah kat覺nda dereceleri pek b羹y羹kt羹r ve onlard覺r muratlar覺na erenlerin, kurtulup nusrat bulanlar覺n ta kendileri.

21- Rableri, onlar覺 繹z rahmetiyle, r璽z覺l覺覺yla ve t羹kenmez n簾metleri bulunan cennetlerle m羹jdeler.

22- Orada ebed簾 kal覺rlar. 羹phe yok ki pek b羹y羹k m羹k璽f璽t, Allah kat覺ndad覺r.

23- Ey inananlar, k璽firlii severler ve k羹fr羹 imana tercih ederlerse babalar覺n覺z覺 ve kardelerinizi de dost edinmeyin ve i癟inizden kim onlar覺 severse onlard覺r zulmedenler.

24- De ki: Babalar覺n覺z, oullar覺n覺z, kardeleriniz, kar覺lar覺n覺z, a簾retiniz, elde ettiiniz mallar, kesada uramas覺ndan korktuunuz al覺-veri ve hounuza giden evler, sizce Allahtan, Peygamberinden ve onun yolunda sava etmeden daha sevimliyse bekleyin Allah覺n emri gelinciye dek ve Allah, buyruktan 癟覺kan k繹t羹 topluluu doru yola sevketmez.

25- Andolsun ki Allah size bir癟ok yerlerde ve Huneyn g羹n羹nde yard覺m etmiti; hani o g羹n 癟okluunuzla 繹v羹n羹p sevinmitiniz de bu 癟okluk, d羹man覺 defedememiti, hi癟bir iinize yaramam覺t覺, yery羹z羹, o kadar geniken daralm覺t覺 size, sonra da arka 癟evirip geri 癟ekilmitiniz.130

26- Sonra da Allah, Peygamberine ve inanlara m璽nevi kuvvetini ihs璽n etmiti ve g繹rmediiniz ordular覺 indirerek k璽firleri azapland覺rm覺t覺 ve ite k璽firlerin cez璽s覺 da budur.

27- Bundan sonra da Allah, dilediine t繹vbe nas簾b etmi ve t繹vbesini kab羶l eylemiti ve Allah su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

28- Ey inananlar, m羹rikler, mutlaka pis insanlard覺r, bu y覺ldan sonra art覺k onlar覺 Mescid-i Har璽ma yaklat覺rmay覺n. Yoksulluktan korkarsan覺z bilin ki Allah dilerse yak覺nda sizi l羶tfuyla, ihs璽n覺yla zenginletirir ve 羹phe yok ki Allah her eyi bilir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

29- Kendilerine kitap verilenlerden Allaha ve 璽hiret g羹n羹ne inanmayanlarla, Allahla Peygamberinin har璽m ettiini har璽m saymayanlarla ve hak d簾nini kab羶l etmeyenlerle sava覺n cizye vermeye r璽z覺 olup bizzat kendi elleriyle ve al癟alarak gelip verinceye dek onlar.

30- Yahudiler, Uzeyr, Allah覺n oludur dedi, Nasr璽n簾ler de Mes簾h, Allah覺n oludur dedi. Bu s繹z, onlar覺n uydurup a覺zlar覺na ald覺klar覺 bir s繹z. Daha 繹nce k璽fir olanlar覺n s繹zlerini takl簾t etmedeler, hay Allah kahrede-siler, nas覺l da yalana kap覺l覺yorlar, b璽t覺la uyuyorlar.

31- Allah覺 b覺rak覺p bilginleriyle r璽hiplerini ve Meryemolu Mes簾hi Rab tan覺m覺lard覺r; halbuki onlara da ancak tek mabuda kulluk etmek emredilmitir. Ondan baka tapacak yok; o onlar覺n irk kotuklar覺 eylerden m羹nezzehtir.

32- 襤sterler ki Allah覺n n羶runu nefesleriyle s繹nd羹rs羹nler, halbuki Allah, k璽firler istemese de, onlara zor gelse de n羶runu y羹celtip itm璽m etmekten baka hi癟bir eye r璽z覺 deildir.

33- yle bir mabuttur ki m羹rikler istemese de, zorlar覺na gitse de Peygamberini, insanlar覺 doru yola sevkeden apa癟覺k ve kesin delillerle ve b羹t羹n dinlere 羹stolmak 羹zere ger癟ek dinle g繹ndermitir.

34- Ey inananlar, o bilginlerle r璽hiplerin 癟ou, bo sebeplerle insanlar覺n mallar覺n覺 yerler ve halk覺 Allah yolundan menederler. Alt覺n覺, g羹m羹羹 biriktirip Allah yolunda harcamayanlar覺 elemli bir azapla m羹jdele.

35- O g羹n, cehennem, o alt覺n覺, g羹m羹羹 alevleyecek ve onlar, cehennem ateinde k覺zd覺r覺l覺p al覺nlar覺na, yanlar覺na, s覺rtlar覺na bast覺r覺lacak, onlarla dalanacaklar ve ite bunlard覺r kendiniz i癟in biriktirdiiniz eyler denecek, tad覺n biriktirdiklerinizin az璽b覺n覺.

36- Aylar覺n say覺s覺, ger癟ekten de Allah kat覺nda on ikidir ve g繹klerle yery羹z羹n羹 yaratt覺覺 g羹nden beri Allah覺n takd簾rinde bu, b繹yledir. Onlar覺n d繹rt t璽nesi har璽m aylard覺r. Budur dostoru hesap. Art覺k bu har璽m aylarda kendinize zulmetmeyin, fakat m羹riklerin hepsiyle de sava覺n, nitekim onlar覺n da topu sizinle savamadad覺r ve bilin ki Allah, 羹phe yok ki 癟ekinenlerle beRaberdir.133

37- Har璽m ay覺 geciktirme, ancak k璽firlii art覺rmadad覺r ki k璽fir olanlar, bu s羶retle doru yoldan 癟覺kar覺lmadad覺r; onlar, Allah覺n har璽m ettii aylar覺n say覺s覺n覺 denk getirsinler de Allah覺n har璽m ettiini hel璽l etsinler diye har璽m ay覺 bir y覺l hel璽l sayarlar, bir y覺l har璽m sayarlar. Onlar覺n k繹t羹 ileri, kendilerine ho g繹r羹nmededir ve Allah, k璽fir olan topluluu doru yola sevketmez. 134

38- Ey inananlar, size ne oldu da Allah yolunda savaa 癟覺k覺n dendii zaman olduunuz yerde m覺hlan覺p kald覺n覺z. hireti b覺rakt覺n覺z da d羹ny璽 yaay覺覺na m覺 r璽z覺 oldunuz? Fakat d羹ny璽 hayat覺n覺n faydas覺, 璽hirete nispetle pek azd覺r.

39- Hep birden savaa 癟覺kmazsan覺z sizi ac覺kl覺 bir azapla azapland覺r覺r ve yerinize, sizden baka bir topluluk getirir ve siz, ona hi癟bir zarar vermezsiniz ve Allah覺n, her eye g羹c羹 yeter.

40- Siz ona yard覺m etmezseniz hat覺rlay覺n o zaman覺 ki k璽firler, onu yurdundan 癟覺kard覺klar覺 zaman yard覺m etmiti ona. O, iki kiinin ikincisiydi ancak ve hani ikisi de maaradayd覺lar, arkada覺na, mahzun olma demiti, 羹phe yok ki Allah, bizimle ber璽berdir. 羹phe yok ki Allah, ona m璽nev簾 bir kuvvet ve huzur vermiti ve onu, sizin g繹rmediiniz ordularla kuvvetlendirmiti ve k璽fir olanlar覺n s繹zlerini al癟altm覺t覺, Allah覺n s繹z羹yse z璽ten y羹ceydi ve Allah, her eye 羹st羹nd羹r, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

41- Genciniz, ihtiyar覺n覺z, hep ber璽ber savaa 癟覺k覺n ve mallar覺n覺zla, canlar覺n覺zla Allah yolunda sava覺n, bilirseniz bu, sizin i癟in daha hay覺rl覺d覺r.

42- Onlar覺 haz覺r bir gan簾mete, yahut yak覺n bir yolculua 癟a覺rsayd覺n sana uyarlard覺, fakat meakkatle al覺nacak olan bu yol, onlara uzak geldi. Allaha andi癟erek g羹c羹m羹z yetseydi sizinle ber璽ber 癟覺kard覺k diyecekler. Onlar, kendilerini hel璽k ediyorlar ve Allah biliyor ki onlar yalanc覺d覺r.

43- Allah seni affetsin, ne diye izin verdin onlara? Vermeseydin de sence ger癟ekler de a癟覺a 癟覺ksayd覺, yalanc覺lar覺 da bilseydin.

44- Z璽ten Allaha ve 璽hiret g羹n羹ne inananlar, mallar覺yla, canlar覺yla, savaacaklar覺ndan senden izin istemezler ki ve Allah, 癟ekinenleri tamam覺yla bilir.

45- Senden ancak Allaha ve son g羹ne inanmay覺p y羹rekleri 羹pheye d羹enler ve 羹pheleri i癟inde teredd羹de d羹羹p bocalayanlar izin isterler.

46- Savaa 癟覺kmay覺 kursalard覺 elbette bir haz覺rl覺kta bulunurlard覺, fakat Allah, onlar覺n 癟覺kmas覺n覺 ho g繹rmedi de onlar覺 al覺koydu ve kendilerine, oturun oturanlarla denildi.

47- Sizin aran覺zda onlar da 癟覺ksalard覺 i癟inizde erri ve fes璽d覺 artt覺rmaktan baka bir ey yapamazlar, mutlaka i癟inizde fitne ve fesat 癟覺karmak i癟in koar-dururlard覺. Sizden onlar覺 adamak覺ll覺 dinleyecekler, onlara kulak asacaklar da var ve Allah, zulmedenleri bilir.137

48- Andolsun ki onlar, bundan 繹nce de fitne ve fesat peinde komular, iini gevetmeye ura覺p aleyhine d羹zenler kurmulard覺 da sonucu ger癟ek olan yard覺m vaadi gelip 癟atm覺 ve Allah覺n d簾ni, onlar覺n zoruna gitse de meydana 癟覺km覺t覺.

49- Onlardan bana izin ver de bir muh璽lefete, bir fitneye d羹羹rme beni diyenler de var. Bil ki onlar, muh璽lefetin tam i癟ine d羹m羹lerdir ve 羹phe yok ki cehennem, k璽firleri muhakkak s羶rette tamam覺yla kavram覺, kuatm覺t覺r.

50- Sana bir iyilik geldi mi k繹t羹leir onlar; bir mus簾bete urarsan biz derler, daha 繹nce tedbir ald覺k, ihtiy璽ta ri璽yet ettik ve g羹venle, gururla y羹z 癟evirip giderler.

51- De ki: Bize Allah覺n takd簾r ettiinden baka bir ey gelip 癟atmaz kesin olarak. Odur yard覺mc覺m覺z ve inananlar, Allaha dayanmal覺d覺r.

52- De ki: Bizim ya gazi yahut eh簾t olmam覺zdan, o iki g羹zel 璽kibetten birine uramam覺zdan baka bir ey mi g繹zetmedesiniz? Ve biz de sizin ya Allah kat覺ndan, yahut da bizim elimizle, bizim taraf覺m覺zdan bir az璽ba uraman覺z覺 g繹zleyip beklemedeyiz. Haydi siz g繹zetleyedurun, biz de sizinle ber璽ber g繹zetlemekteyiz.

53- De ki: 襤ster g繹n羹l r覺z璽siyle, ister zorla ve istemeyerek Tanr覺 urunda mal harcedin, kesin olarak bu harcay覺覺n覺z kab羶l edilmeyecek, 羹phe yok ki siz, buyruktan 癟覺km覺 k繹t羹 bir topluluksunuz.

54- Mal harcay覺lar覺n覺n kab羶l羹ne m璽ni olan da ancak onlar覺n Allah覺 ve Peygamberini ink璽r edip k璽fir olular覺, namaz覺, ancak 羹ene 羹ene k覺l覺lar覺 ve zorla, istemeyerek Tanr覺 urunda mallar覺n覺 verileridir.

55- Art覺k onlar覺n mallar覺 ve evl璽tlar覺, seni a覺rt覺p imrendirmesin. 羹phe yok ki Allah, onlar覺 o malla, o evl璽tla d羹nya hay璽t覺nda azapland覺rmay覺 diler ve k璽fir olarak da g羹癟l羹kle can vermelerini mur璽d eder.

56- 羹phe yok ki onlar, sizden olduklar覺na d璽ir Allaha andederler, sizden deildirler, fakat onlar, ancak korkular覺ndan sizden g繹r羹nen bir topluluktur.

57- Bir s覺覺nacak yer, yahut maaralar, yahut da bir delik bulsalard覺 y羹zlerini derhal o tarafa d繹nd羹r羹verirlerdi.

58- Onlardan, sadakalar覺 vermede seni ay覺playan da var. O maldan diledikleri verilseydi holan覺rlard覺, verilmeyince de hemen k覺zarlar.

59- Ne olurdu 羹pheden s覺yr覺l覺p Allah覺n ve Peygamberinin verdiine honut olsalard覺 ve Allah yeter bize, yak覺nda l羶tfeder bize de Allah da verir, Peygamberi de, 羹phe yok ki biz, 羹m簾dimizi Allaha balam覺覺z deselerdi.

60- S繹z budur ancak; sadakalar, yoksullar覺n, hi癟bir eyi bulunmayanlar覺n, o mal覺 toplay覺p devirmeye mem羶r olanlar覺n, g繹n羹lleri M羹sl羹manl覺kla uzlat覺r覺lmak istenen kiilerin, k繹lelerle tutsaklar覺n, bor癟lular覺n, Allah yolunda savaanlar覺n ve yolda kalm覺lar覺n hakk覺d覺r, Allah覺n h羹km羹d羹r bu ve Allah her eyi bilir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

61- Onlardan 繹yleleri de var ki Peygamberi incitirler ve o derler, her s繹yleneni dinleyen bir kulak 璽deta. De ki: O, sizin i癟in bir hay覺r kula覺d覺r, Allaha ve inananlara inan覺r ve sizden inananlara rahmettir. Allah覺n Peygamberini incitenlere elemli bir azap vard覺r.

62- Sizi honut etmek i癟in gelirler de Allaha andederler, halbuki inanm覺salar Allah覺 ve Res羶l羹n羹 hon羶t etmeleri daha dorudur.

63- Bilmezler mi ki 羹phesiz Allahtan ve Res羶l羹nden ka癟覺p onlara yanamayan覺nd覺r cehennem atei ve o, cehennemde ebed簾 kal覺r. Buysa pek b羹y羹k bir aa覺lanmad覺r.

64- M羹n璽f覺klar, y羹reklerindekini haber verecek bir s羶renin indirilmesinden 羹rkmekle ber璽ber alay da ederler. De ki: Alay edin bakal覺m, 羹phe yok ki Allah, 羹rk羹p 癟ekindiinizi meydana 癟覺karacakt覺r.

65- Kendilerine sorsan andolsun ki biz diyeceklerdir, ancak dalm覺t覺k da akalamada, oynamadayd覺k. De ki: Allahla, 璽yetleriyle ve Peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

66- z羹r dilemeye kalk覺may覺n, siz k璽fir oldunuz s繹zde iman ettikten sonra. Sizin bir b繹l羹羹n羹z羹 affetsek bile su癟lu olduklar覺ndan dolay覺 bir b繹l羹羹n羹z羹 azapland覺raca覺z.

67- Nifak s璽hibi erkeklerle kad覺nlar覺n hepsi de birbirindendir, ayn覺d覺r; k繹t羹l羹羹 emrederler, halk覺 iyilikten vazge癟irmeye ura覺rlar ve ellerini yumarlar. Onlar Allah覺 unuttular da o da onlar覺 unuttu. 羹phe yok ki m羹n璽f覺klard覺r buyruktan 癟覺kan k繹t羹 kiilerin ta kendileri.

68- Allah, nifak s璽hibi erkeklerle kad覺nlara ve k璽firlere cehennem ateini vaadetmitir, orada ebed簾 kal覺rlar, o yeter onlara ve Allah onlara l璽net etmitir ve onlar i癟indir bitip t羹kenmeyen daim簾 azap.

69- Siz de, sizden 繹ncekilere benziyorsunuz; onlar, kuvvet癟e daha ileriydi sizden, mallar覺, evl璽tlar覺 da daha fazlayd覺. Nas簾biniz kadar faydalanmak istediniz, nitekim sizden 繹ncekiler de nasipleri kadar faydalanmak istediler ve onlar nas覺l k璽firlie dald覺larsa siz de dald覺n覺z. Yapt覺klar覺 i, d羹ny璽da da boa gitti, 璽hirette de ve onlard覺r ziyank璽rlar覺n ta kendileri.

70- Sizden 繹nce gelip ge癟en N羶h, d ve Sem羶d kavimleriyle 襤brahimin kavmine, Medyen ve Mutefikeler ehline 璽it haberler gelmedi mi size? Peygamberleri, apa癟覺k delillerle onlara geldiler de onlara Allah zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmettiler.

71- Erkek ve kad覺n m羹minler, birbirlerinin yard覺mc覺s覺d覺r; iyilii emrederler, halk覺 k繹t羹l羹kten vazge癟irmeye 癟al覺覺rlar, namaz k覺larlar, zek璽t verirler, Allaha ve Peygamberine ita璽t ederler. Allah覺n rahmet edecei insanlar, bunlard覺r. 羹phe yok ki Allah 羹st羹nd羹r, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

72- Allah, inanan erkek ve kad覺nlara, k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan cennetler, i癟lerinde tertemiz zevk ve sefalar edilecek olan ebed簾 Adn cennetlerinde bulunan meskenler vaadetmitir. Allah覺n r璽z覺l覺覺ysa daha da b羹y羹kt羹r. 襤te budur en b羹y羹k kurtulu ve mur璽da eri.141

73- Ey Peygamber, k璽firlerle ve m羹n璽f覺klarla sava, onlara kar覺 iddetli davran. Onlar覺n yurdu cehennemdir ve oras覺, ne de k繹t羹 d繹n羹l羹p var覺lacak bir yerdir.

74- S繹ylemediklerine d璽ir yemin ederler Allah ad覺na, fakat andolsun ki, k羹f羹r s繹z羹n羹 s繹yledi onlar ve M羹sl羹man olduklar覺n覺 izh璽r ettikten sonra k璽fir oldular, elde edemedikleri eyi de yapmaya 癟al覺t覺lar, bu 繹癟 almaya kalk覺malar覺 da ancak Allah覺n ve Peygamberinin, l羹tfedip onlar覺 zenginletirmesine kar覺l覺kt覺. T繹vbe ederlerse hay覺rl覺 olur onlara, fakat y羹z 癟evirirlerse Allah, onlar覺 d羹ny璽da da, 璽hirette de elemli bir azapla azapland覺r覺r ve yery羹z羹nde onlara ne bir dost bulunur, ne bir yard覺mc覺.

75- Onlardan, bize l羶tfuyla, keremiyle ihsanda bulunursa biz de yoksullara tasadduk ederiz ve mutlaka iyi kiilerden oluruz diye Allahla ahdedenler de var.

76- Fakat l羶tfedip ihs璽n edince verdii eyde nekeslie balarlar, ahitlerinden d繹nerler, z璽ten onlar dinden d繹nm羹 kiilerdir.

77- B繹ylece de Allaha ettikleri vaadi tutmad覺klar覺ndan ve yalan s繹ylediklerinden dolay覺 kendisine kavuacaklar覺 g羹nedek y羹reklerine m羹n璽f覺kl覺覺 ilka etti.

78- H璽l璽 da bilmezler mi ki Allah, 羹phe yok ki onlar覺n gizlediklerini de bilir, f覺s覺lt覺yla konuup aralar覺nda gizli kalan s繹zlerini de ve 羹phe yok ki gizli eyleri en iyi bilen, Allaht覺r.

79- 襤nananlardan, istekleriyle ve farz edilenden fazla tasadduk edenlerle ve g羹癟leri neye yetiyorsa ancak o kadar verenlerle alay edip onlar覺 ay覺playanlar覺 Allah, bu hareketlerinin kar覺l覺覺 olarak cez璽land覺r覺r ve onlar i癟in elemli bir azap var.

80- 襤stersen onlar覺n yarl覺ganma-lar覺n覺 dile, istersen dileme. Su癟lar覺n覺n 繹rt羹lmesi i癟in yetmi kere niy璽z etsen gene de Allah, kesin olarak yarl覺ga-maz onlar覺. Bu da, Allah覺 ve Peygamberini ink璽r etmeleri, k璽fir olmalar覺 dolay覺s覺ylad覺r ve Allah buyruktan 癟覺kan k繹t羹 topluluu doru yola sevketmez.

81- Allah覺n Peygamberine muh璽lefet edenler, savaa 癟覺kmay覺p olduklar覺 yerde oturup kalmalar覺na sevindiler ve mallar覺yla, canlar覺yla, Allah yolunda savamak, onlara zor ve k繹t羹 geldi de bu s覺cakta savaa 癟覺kmay覺n dediler. De ki: Cehennem atei, daha da s覺cak; bir anlasalar unu.

82- Art覺k az g羹ls羹nler de 癟ok alas覺nlar; bu da kazand覺klar覺 su癟 y羹z羹nden urad覺klar覺 cez璽d覺r.

83- Allah seni u seferden d繹nd羹r羹r de onlardan bir toplulukla buluursan onlar, savaa 癟覺kmak i癟in senden izin istedikleri takdirde hemen de ki: Art覺k benimle ebediyen 癟覺kamazs覺n覺z siz ve benimle ber璽ber d羹manla kesin olarak savaamazs覺n覺z. 羹phe yok ki ilk defa oturup kalmaya r璽z覺 olmutunuz, oturun geri kalanlarla.

84- Ve onlardan biri 繹l羹rse kesin olarak namaz覺n覺 k覺lma ve mezar覺n覺n ba覺nda durma. 羹phe yok ki onlar Allaha ve Peygamberine k璽fir oldular ve buyruktan 癟覺km覺 k繹t羹 kii olarak 繹ld羹ler.142

85- Onlar覺n mallar覺, evl璽tlar覺, seni a覺rt覺p imrendirmesin. 羹phe yok ki Allah, onlar覺 o malla, o evl璽tla d羹ny璽da azapland覺rmay覺 diler ve k璽fir olarak da g羹癟l羹kle can vermelerini mur璽d eder.

86- Allaha inan覺n ve Peygamberinin maiyetinde sava覺n diye bir s羶re indirilince i癟lerinden mal覺, kudreti olanlar, senden izin isterler ve b覺rak bizi de oturanlarla kalal覺m derler.

87- Onlar, oturup kalanlarla ber璽ber olmaya r璽z覺 olmulard覺r ve kalplerine m羹h羹r vurulmutur onlar覺n, muhakkak ki onlar anlamazlar.

88- Fakat Peygamber ve onunla ber璽ber bulunan iman s璽hipleri, mallar覺yla, canlar覺yla savam覺lard覺r ve onlard覺r b羹t羹n hay覺rlara s璽hip olanlar, onlard覺r kurtulup muratlar覺na erenler.

89- Allah, onlara k覺y覺lar覺ndan 覺rmaklar akan cennetler haz覺rlam覺t覺r. Budur en b羹y羹k kurtulu ve sa璽det.

90- Bedev簾lerin bir k覺sm覺 繹z羹r dilemek ve izin almak i癟in geldi, Allaha ve Peygamberine yalan s繹yleyenler de oturup kald覺. 襤癟lerinden k璽fir olanlar, elemli bir az璽ba urayacak.

91- Allaha ve Peygamberine bal覺 kald覺k癟a zay覺flara, hastalara ve sefer lev璽z覺m覺n覺 ted璽rike kudreti yetmeyenlere bir su癟 yok. Fakat iyilik eden iyi kiilere savatan geri kalmak i癟in bir ves簾le yoktur ve Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

92- Bir de sana gelince onlar覺 bindirmek i癟in senden binek istemilerdi de sizi bindirecek binek bulam覺yorum demitin; bu uurda sarfedecek bir ey bulamad覺klar覺ndan mahz羶n olup g繹zleri yalarla dolarak d繹nm羹lerdi; onlara da su癟 yok.

93- Su癟lu say覺lanlar, ancak zengin olduklar覺 halde gelip senden izin isteyenlerdir. Onlar, geri kalanlarla kalmaya r璽z覺 olmulard覺r ve Allah, kalplerini m羹h羹rlemitir, fakat anlamaz onlar.

94- Seferden d繹n羹p de onlarla bulutuunuz zaman size 繹z羹rler getirecek onlar; de ki: z羹r dilemeyin, kesin olarak size inanm覺yoruz; Allah, sizin ahv璽linizi haber vermitir bize ve bundan sonraki hareketlerinizi de Allah ve Peygamberi g繹recek, sonra da gizliyi ve a癟覺覺 bilen Tanr覺n覺n tap覺s覺na d繹neceksiniz de o, b羹t羹n yapt覺klar覺n覺z覺 size bildirecek.

95- D繹nd羹羹n羹z zaman kendilerinden vazge癟meniz i癟in Allaha ant verecekler; vazge癟in onlardan, 羹phe yok ki onlar murdard覺r ve yurtlar覺 cehennemdir, bu da kazand覺klar覺 su癟lar覺n kar覺l覺覺d覺r.

96- Onlardan r璽z覺 olman覺z i癟in size ant verecekler, fakat siz r璽z覺 olsan覺z da Allah, 羹phe yok ki buyruktan 癟覺kan topluluun hareketlerine r璽z覺 olmaz.

97- Bedev簾ler, k璽firlik ve m羹n璽f覺kl覺k bak覺m覺ndan ehirlilerden beterdir ve Allah覺n, Peygamberine indirdii h羹k羹mlerin s覺n覺rlar覺n覺 daha ziy璽de bilmezler, buna daha fazla onlar l璽y覺kt覺r ve Allah, her eyi bilir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

98- Bedev簾lerden 繹yleleri vard覺r ki sarfedileni ziyan sayar ve size bel璽lar gelip 癟atmas覺n覺 g繹zetir-durur, bekledikleri k繹t羹 bel璽lar, kendi balar覺na gelsin ve Allah, her eyi duyar, bilir.

99- Bedev簾lerden Allaha ve son g羹ne inan覺p sarfedileni Allah kat覺nda h璽lis bir ib璽det sayan ve Peygamberin dualar覺n覺 kazanmaya ves簾le addedenler de var. Haberiniz olsun ki bu, ger癟ekten de onlar i癟in bir ib璽dettir, Tanr覺ya yak覺n olmaya ves簾ledir. Allah, onlar覺 繹z rahmetine ithal edecektir, 羹phe yok ki Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

100- Muh璽cirlerle ens璽rdan ilk olarak inanmada ileri dereceyi alanlarla iyilikte onlara uyanlara gelince: Allah onlardan r璽z覺 olmutur, onlar da ondan r璽z覺 olmulard覺r ve onlara, k覺y覺lar覺ndan 覺r-maklar akan cennetler haz覺rlam覺t覺r, orada ebedi kal覺r onlar. Budur en b羹y羹k kurtulu ve sa璽det.

101- evrenizdeki yerlerdeki bedev簾lerden m羹n璽f覺klar olduu gibi Medinelilerden de m羹n璽f覺kl覺a c羹ret edenler, m羹n璽f覺kl覺k edip duranlar var; sen onlar覺 bilmezsin, biz biliriz. Onlar覺 iki kere azapland覺raca覺z da sonra pek b羹y羹k bir az璽ba urat覺lacaklar.

102- Bedev簾lerle Medinelilerden baka bir b繹l羹羹 de g羹nahlar覺n覺 簾tir璽f etmitir, onlar, iyi bir ii bir baka k繹t羹 ie katm覺lard覺r. Allah覺n, onlara t繹vbe nas簾b etmesi ve t繹vbelerini kab羶l eylemesi umulur. 羹phe yok ki Allah, su癟lar覺 繹rter, rah簾mdir.

103- Mallar覺ndan sadaka al da temizle, ar覺t onlar覺 o sadakayla ve du璽 et onlara. 羹phe yok ki senin du璽n, onlara bir s羹k羶n, bir huzur verir ve Allah, her eyi duyar, bilir.

104- Bilmezler mi, 羹phe yok ki Allah, 繹yle bir mabuttur ki odur kullar覺n覺n t繹vbelerini kab羶l eden ve sadakalar覺 alan ve 羹phe yok ki Allah 繹yle bir mabuttur ki odur t繹vbeleri kab羶l eden rah簾m.

105- Ve de ki: Yap覺n yapaca覺n覺z覺, muhakkak yapt覺klar覺n覺z覺 Allah da g繹r羹r, Peygamberi de, inananlar da ve gizliyi de, a癟覺覺 da bilenin tap覺s覺na gideceksiniz ve mutlaka yapt覺klar覺n覺z覺 haber verecek size.

106- Bir baka b繹l羹k de var ki ileri, Allah覺n emrine kalm覺; dilerse azapland覺r覺r onlar覺, dilerse t繹vbelerini kab羶l eder ve Allah, her eyi bilir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

107- Zarar vermek, k璽firlikte bulunmak, inananlar覺n aralar覺n覺 a癟mak, daha 繹nce Allahla ve Peygamberiyle savaan覺n gelmesini g繹zlemek i癟in mescit kuranlara gelince: Biz ancak iyilik istemekteyiz diye yemin edecekler ve Allahsa tan覺kl覺k etmektedir ki onlar yalanc覺d覺r.

108- Orada hi癟bir zaman namaz k覺lma. 襤lk g羹nden 簾tib璽ren Allahtan 癟ekinmek ve ona ita璽t etmek temeli 羹st羹ne kurulmu olan mescit, elbette namaz k覺lmana daha l璽y覺kt覺r. Orada 繹yle erler var ki ar覺nmay覺 severler ve Allah, temizlenip ar覺nanlar覺 sever.

109- Yap覺y覺 Allahtan korkup 癟ekinme ve r覺z璽s覺n覺 kazanma temelleri 羹st羹ne yapan m覺 daha hay覺rl覺d覺r, yoksa temelini, kay覺p gitmekte olan bir yar覺n k覺y覺s覺na yap覺p da o yap覺yla beraber cehennem ateine y覺k覺l覺p g繹癟en mi? Ve Allah, zulmeden topluluu doru yola sevketmez.

110- Onlar覺n kurduklar覺 yap覺, kalpleri par癟alan覺p gitmedik癟e kalplerine 羹phe vermeden bir an bile geri kalmaz ve Allah, her eyi bilir, h羹k羹m ve hikmet s璽hibidir.

111- 羹phe yok ki Allah, kendilerine cenneti vermek 羹zere inananlar覺n canlar覺n覺, mallar覺n覺 sat覺n alm覺t覺r 璽deta; onlar 繹ld羹r羹rler, 繹ld羹r羹l羹rler, her iki s羶rette de vaadi ger癟ektir ve Tevratta da s璽bittir, 襤ncilde de, Kur璽nda da ve ahdine Allahtan daha ziy璽de vef璽 eden kimdir ki? Art覺k u giritiiniz al覺-veriten dolay覺 sevinin ve budur ite en b羹y羹k kurtulu ve sa璽det.

112- T繹vbe edenler, ib璽dette bulunanlar, hamd eyleyenler, oru癟 tutanlar (sava veya bilgi elde etmek i癟in yurttan yurda gezenler), r羹k羶 edenler, secdeye kapananlar, iyilii emredenler, k繹t羹l羹羹 nehyeyleyenler ve Allah s覺n覺rlar覺n覺 koruyanlar. 襤te bu inanm覺 kiileri de m羹jdele.

113- 羹phesiz olarak cehennem ehli olduklar覺 kendilerince bilindikten sonra akRab璽 bile olsalar Peygamberin ve inananlar覺n, m羹riklerin yarl覺ganmalar覺na du璽 etmeleri yak覺maz.

114- 襤brahimin, atas覺 i癟in yarl覺gan-ma dilemesi, ancak ona vaadettiini tutmak i癟indi. Fakat onun, Allah d羹man覺 olduu kendisince iyice anla覺ld覺覺 zaman ondan vazge癟ti. 羹phe yok ki 襤brahim, 癟ok alay覺p du璽 eden, insanlara fazlas覺yla merhamet eden bir zatt覺.

115- Allah, bir topluluu doru yola sevkettikten sonra sak覺nacaklar覺 eyleri apa癟覺k bildirinceye dek tekrar onlar覺 sap覺kl覺a terketmez. 羹phe yok ki Allah, her eyi bilir.

116- 羹phe yok Allah, 繹yle bir mabuttur ki onundur g繹klerin ve yery羹z羹n羹n saltanat ve tedbiri; 繹ld羹r羹r, diriltir ve ondan baka size ne bir dost vard覺r, ne bir yard覺mc覺.

117- Allah, Peygamberi ve i癟lerinden bir b繹l羹羹n羹n g繹nl羹 nerdeyse imandan d繹necekken g羹癟l羹k 璽n覺nda Peygambere uyan muh璽cirlerle ens璽r覺 t繹vbeye muvaffak etti ve onlar覺n t繹vbelerini kab羶l eyledi. 羹phe yok ki o, onlar覺 fazlas覺yle esirger, rah簾mdir.

118- Geri kalan 羹癟 kiiye, yery羹z羹 o kadar geniken darald覺k癟a daralm覺, g繹n羹lleri s覺k覺ld覺k癟a s覺k覺lm覺t覺 da sonucu Allahtan, gene ancak Allaha ka癟覺labileceini anlam覺lard覺. Sonra Allah, onlar覺 da t繹vbeye muvaffak etmiti. 羹phe yok ki Allah bir mabuttur ki odur t繹vbeleri kabul eden rah簾m.

119- Ey inananlar, 癟ekinin Allah tan ve ger癟eklerle ber璽ber olun.

120- Medinelilerle 癟evrelerindeki bedev簾lerin, Allah覺n Peygamberinden geri kalmalar覺 ve onun katland覺覺 zahmetlere katlanmalar覺 gerekmez. 羹nk羹 Allah yolunda bir susuzlua, bir yorgunlua, bir a癟l覺a d羹erlerse, k璽firleri k覺zd覺r覺p kinlendirecek bir yere ayak basarlarsa, herhangi bir d羹mana kar覺 baar覺 elde ederlerse mutlaka kar覺l覺k olarak iyi bir i yapt覺klar覺 yaz覺l覺r; 羹phe yok ki Allah iyilik edenlerin ecrini z璽yi etmez.

121- Az olsun, 癟ok olsun, hi癟bir ey harcamazlar, hi癟bir v璽diyi amazlar ki Allah onlar覺, yapt覺klar覺n覺n daha g羹zeliyle m羹k璽fatland覺rmay覺 takd簾r etmemi olsun.

122- 襤nananlar覺n hepsinin savaa gitmesi l璽z覺m deil; bir k覺sm覺 savaa gitmeli, bir topluluk da 癟ekinmelerini salamak i癟in kavimleri savatan d繹n羹p gelerek onlarla buluunca onlar覺 korkutmak i癟in d簾ni h羹k羹mleri iyice 繹renmeye 癟al覺mal覺d覺r.

123- Ey inananlar, 繹nce k璽firlerden yak覺n覺n覺zda bulunanlarla sava覺n, onlar, sizde bir iddet ve azim bulsunlar ve bilin ki Allah, hi癟 羹phe yok, 癟ekinenlerle ber璽berdir.

124- Bir s羶re indirilince i癟lerinden bu hanginizin iman覺n覺 art覺rd覺 diyen de var. Fakat inen s羶reler, inananlar覺n inan癟lar覺n覺 art覺r覺r ve onlar birbirlerini m羹jdelerler.

125- Ama g繹n羹llerinde hastal覺k olanlar覺n pisliklerine pislik katarak k羹f羹rlerini art覺r覺r ve onlar, k璽fir olarak 繹l羹p giderler.

126- G繹rmezler mi ki onlar her y覺l bir, yahut iki kere mus簾betlere urat覺l覺rlar da gene ne t繹vbe ederler, ne ibret al覺rlar.

127- Bir s羶re indii zaman birbirlerine bakarlar, sizi bir g繹ren var m覺 derler de sonra d繹n羹p giderler. Allah g繹n羹llerini d繹nd羹rm羹t羹r onlar覺n, 癟羹nk羹 onlar, anlamaz bir topluluktur.

128- Andolsun, size i癟inizden, sizden 繹yle bir Peygamber gelmitir ki bir s覺k覺nt覺ya d羹meniz pek a覺r gelir ona, pek d羹k羹nd羹r size, m羹minleri esirger, rah簾mdir.

129- Fakat d繹ner, y羹z 癟evirirlerse hemen de ki: Allah yeter bana, yoktur ondan baka tapacak, ona dayand覺m ve odur b羹y羹k ar覺n s璽hibi.